Zielony Feniks za działania na rzecz ekoenergetyki dla naukowców z ZUT

Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, dr hab. inż. Adam Koniuszy oraz dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz otrzymali Zielonego Feniksa za działania rzecz ekoenergetyki na poziomie regionalnym. 

Nagrodę za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki przyznano dr hab. Małgorzacie Hawrot-Paw, prof. ZUT (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa).

Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. technologie produkcji energii odnawialnej. Dr hab. Małgorzata Hawrot–Paw jest przewodniczącą komisji programowej na kierunku odnawialne źródła energii. Odpowiada za jakość kształcenia i dostosowanie programu do aktualnych potrzeb rynku pracy. W programie studiów położono nacisk na ćwiczenia praktyczne. Studenci uczą się projektowania m.in. układów kogeneracyjnych wyposażonych w ogniwo paliwowe, elektrowni słoneczno-wiatrowych z magazynem energii, komór do fermentacji metanowej oraz hybrydowej instalacji do produkcji biomasy mikroglonów. Zajęcia prowadzone są m.in. w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, które dzięki staraniom pani profesor wyposażono w najnowocześniejszą i unikatową w skali kraju aparaturę dydaktyczną.

Nagrodę za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki otrzymał dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa).

Jego zainteresowania naukowe dot. głównie wykorzystania biopaliw. Jest współwykonawcą projektu pt. „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” koordynowanego przez Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. Koniuszy jest kierownikiem Katedry Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii oraz autorem licznych artykułów opublikowanych  w międzynarodowych czasopismach naukowych, głównie z zakresu wykorzystania biopaliw.

Nagrodę specjalną za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki przyznano emerytowanemu prof. z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zbigniewowi Zapałowiczowi, który swoje życie zawodowe i naukowe poświęcił energetyce.

Jest autorem ponad 190 artykułów i referatów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wiele z tych prac dedykował różnym aspektom wykorzystania energii odnawialnej w praktyce. Zainteresowania naukowe profesora dot. głównie wykorzystania energii geotermalnej i słonecznej w gospodarce. W ostatnich latach skupił się na wykorzystaniu energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a w szczególności poprawy wydajności instalacji fotowoltaicznych w wyniku zastosowania układów chłodzenia modułów PV.

Dr hab. inż. Zapałowicz prowadził zajęcia z przedmiotu „Solar Energy” dla polskich i zagranicznych studentów. Był członkiem zespołu naukowego, który opracował koncepcję budowy ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach. Nadzorował budowę instalacji fotowoltaicznych w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi, a następnie przez wiele lat prowadził badania w warunkach eksploatacyjnych.

O nagrodzie

Nagrodę przyznaje Fundacja na rzecz rozwoju ekoenergetyki, która wspiera wszelkie organizacje społeczne, samorządowe i biznesowe w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, paliwa alternatywach oraz ekologicznej utylizacji odpadów. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w czasie gali, którą w czwartek 16 marca zorganizował Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

Pomorze Zachodnie jest wiodącym producentem energii z odnawialnych źródeł energii. To tu działają instytucje promujące OZE, firmy produkujące elementy do farm wiatrowych, a także od lat prowadzone są badania naukowe dotyczące rozwoju OZE. W ten sposób nasz region buduje swoją markę lidera w rozwoju OZE, sprawiając, że  jest przykładem niebieskiego i zielonego wzrostu zapewniającego wysoką jakość życia mieszkańców. Gratuluję laureatom i wyróżnionym, bo to ich zasługa – powiedział wicemarszałek województwa, Tomasz Sobieraj.

Statuetki wręczono w czterech kategoriach: za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki (wsparcie polityczne, prawne, finansowe, edukacja, seminaria, publikacje), za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki (realizacja), za osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekoenergetyki, za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl