Regulaminy

Regulamin Serwisu Infoludek.pl

§ 1 Zasady ogólne

1. Serwis Infoludek.pl prowadzony jest przez  1Planet Sp. z o .o., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sienna 9 (dalej: Administrator).

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczanych przez osoby, którym zostało udostępnione miejsce w Serwisie, oraz treść opinii, ogłoszeń i apeli zamieszczanych przez osoby trzecie. Informacja jest udostępniana publicznie za zgodą autorów.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

4. Redakcja serwisu Infoludek.pl zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania wszelkich nadsyłanych tekstów.

5. Treść Serwisu Infoludek.pl, jego szata graficzna zarówno w całości jaki we fragmentach, użyte znaki towarowe i inne oznaczenia pozostają pod ochroną prawa i nie mogą być wykorzystywana przez Użytkowników w celach innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie.

6. W serwisie obowiązują zasady netykiety.

 § 2 Dodawanie ogłoszeń i udział w konkursach

1. Dodawanie ogłoszeń odbywa się w zgodzie z postanowieniami Regulaminu zamieszczania ogłoszeń w serwisie Infoludek.pl.

2. Udział w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora odbywa się w zgodzie z postanowieniami Regulaminu udziału w konkursach SMS.

§ 3 Polityka prywatności

1. Osoby korzystające z witryny internetowej www.infoludek.pl, zwane dalej Użytkownikami, wyrażają zgodę, na przetwarzanie przez Administratora przekazanych danych osobowych w celu wykonania umów i należytego świadczenia usług przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania informacji o przetwarzaniu własnych danych osobowych. Użytkownik ma prawo domagać się, by nieprawidłowe dane zostały skorygowane, zablokowane lub usunięte

3. Dane Użytkownika nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów uprawnionych do pozyskania danych w drodze ustawy i nie będą wykorzystywane do wysyłania informacji od podmiotów innych niż Administrator.

4. Podczas poruszania się po witrynie internetowej www.infoludek.pl niektóre anonimowe informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny, w szczególności za pośrednictwem plików „Cookiem”, znaczników internetowych, przez zbieranie danych nawigacyjnych, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę. Użytkownik ponadto godzi się na możliwość pozostawienia w jego systemie komputerowym plików Cookiem lub innych plików pełniących podobną funkcję.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.


 

Regulamin zamieszczania reklam w serwisie Infoludek.pl

§1 Zasady ogólne

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używane są poniższe wyrazy należy je rozumieć następująco:
  1. Portal lub serwis – portal infoludek.pl zarządzany przez „1Planet” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Sienna 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000833817, NIP 851-324-69-63, REGON 385781714
  2. Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca zamieszczeniu my w portlauInfoludek.pl niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich;
  3. Reklama– każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę;
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania do emisji reklam na stronie portalu Infoludek.pl.
 2. Portal zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do emisji oraz zamieszczenia reklamy w przypadku:
  1. gdy treść lub forma reklamy jest niezgodna z prawem polskim lub zasadami współżycia;
  2. gdy treść lub forma reklamy narusza prawa osób trzecich;
  3. gdy nie zostaną spełnione warunki formalne lub techniczne dotyczące złożonego zamówienia;
  4. gdy pojawią się inne okoliczności niezależne od woli Portalu, które uniemożliwiają emisję reklamy;
  5. gdy treść reklamy może negatywnie wpłynąć na charakter lub styl portalu
  6. gdy reklama promuje działalność konkurencyjną wobec Portalu
 1. Reklamodawca zobowiązany jest do zapewnienia Wydawcy, iż przysługują mu wszelkie prawa na dobrach niematerialnych do materiałów i treści zamieszczonych w reklamach.

§2 Zlecenie reklamowe

 1. Reklamy są zamieszczane w Serwisie Infoludek.pl na podstawie pisemnego Formularza zamówienia reklamy przygotowanego przez Wydawcę, a składanego przez Reklamodawcę. Formularz powinien być wypełniony, odręcznie podpisany i dostarczony do siedziby Wydawcy za pomocą faxu lub zeskanowany i przesłany drogą mailową.
 2. Integralną częścią Zlecenia Reklamowego jest tekst reklamy, ewentualnie inne materiały reklamowe lub promocyjne gotowe do zamieszczenia w Serwisie i odpowiadające specyfikacji technicznej takiego zamieszczenia obowiązującym u Wydawcy. Gotowe elementy reklamy Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy najpóźniej 3 dni robocze przed startem emisji reklamy.
 3. Szczegółowy cennik oraz specyfikację techniczną Reklamodawca otrzyma drogą mailową przed złożeniem zamówienia.
 4. Po zakończeniu edycji reklamy Wydawca zobowiązany jest do przesłania szczegółowych statystyk liczby odsłon reklamy.
 5. Dopuszcza się rezygnację z emisji reklamy, jednak Reklamodawca nie może oczekiwać od Wydawcy zwrotu środków za niewykorzystany czas emisji pozostający do końca czasu zapisanego w zamówieniu.
 6. Gdy opóźnienie emisji reklamy wynika z winy Reklamodawcy, Wydawca nie ma obowiązku zwrócenia kosztów poniesionych na reklamę przez Reklamodawcę.
 7. Gdy opóźnienie emisji reklamy wynika z winy Wydawcy, zobowiązany jest on do rekompensaty, która następuje w drodze ustalonej indywidualnie z Reklamodawcą.
 8. W przypadku, gdy z winy Wydawcy nastąpi przerwa w emisji reklamy Reklamodawca według swego wyboru otrzyma zwrot uiszczonej na poczet ekspozycji materiałów reklamowych kwoty lub przedłużenie czasu ekspozycji za czas gdy  reklama nie była prezentowana na stronach serwisu Infoludek.pl liczony wg następującej formuły: liczba dni bez ekspozycji razy wartość danego elementu w zł podzielona przez liczbę dni  prezentacji danego elementu reklamowego wynikającą z umowy. Rozliczenie dni bez promocji będzie dokonane po zakończeniu umowy.

§3 Płatności

 1. Ceny za zamieszczenie reklam w Serwisie Infoludek.pl ustala się według cennika obowiązującego w dniu złożenia Zlecenia Reklamowego.
 2. Opłata za reklamę na stronach Serwisu Infoludek.pluiszczana jest przelewem na konto Wydawcy, na podstawie faktury PRO-FORMA opłaconej przed startem emisji reklamy.
 3. Faktura VAT wysłana będzie do Reklamodawcy drogą pocztową lub elektroniczną.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2012