Dni Mediacji w Stargardzie. Rodzic vs nastolatek

09:15

Dyżury policjantów, konferencja i symulacja mediacji wypełnią tegoroczny Tydzień Mediacji w Stargardzie, który odbędzie się w dniach 17-22 października.

W jego ramach 20 października obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. Obchodom przyświeca hasło: „Masz prawo do mediacji, czyli rodzic vs nastolatek”.

Z tej okazji 18 października w godzinach 13.00-15.00 Stowarzyszenie Progress organizuje w stargardzkim starostwie konferencję na temat mediacji wraz z jej symulacją.

Wydarzenie to zostało objęte patronatem Starosty Stargardzkiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie.

Organizator zaprasza wszystkie zainteresowane osoby. Każda z nich otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Gośćmi spotkania – mediatorami, radcami prawnymi i przedstawicielami policji – będą między innymi: Magdalena Sawicka-Bartosik- psycholog, psychoterapeuta, Anna Franecka – stały mediator sądowy, kurator społeczny, oraz Ireneusz Kieliszak – przedstawiciel Centrum Polskich Mediacji, stały mediator sądowy.

Podczas Tygodnia Mediacji każda zainteresowana osoba może również zgłosić się po fachową poradę do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przy ulicy Warszawskiej 29, gdzie pełniący dyżur funkcjonariusze w godzinach 8.00 – 15.00 wyjaśnią wszystkie aspekty związane z tematem mediacji.

Przypomnijmy: Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony, rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu ?

– Możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa na zaproponowanych przez siebie warunkach.
– Okazję do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub oskarżonego.
– Szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Jakie korzyści daje mediacja podejrzanemu lub oskarżonemu ?

– Możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia.
– Szybsze zakończenie postępowania karnego, a w konsekwencji szybsze zatarcie skazania.
– Zmniejszenie kosztów postępowania karnego.
– Szansę na łagodniejsze potraktowanie przez sąd.

Jak sprawa trafia do mediacji ?

– Sprawa może zostać skierowana do mediacji na etapie postępowania prowadzonego przez policję lub prokuratora oraz po wniesieniu sprawy do sądu.
– Sprawę do mediacji kieruje policja, prokurator lub sąd, na podstawie postanowienia, w którym zostaje wyznaczony mediator.
– Skierowanie sprawy do mediacji jest możliwe za zgodą pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego.
– Pokrzywdzony oraz podejrzany lub oskarżony mają prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do mediacji.

Jak długo może trwać mediacja ?

– Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc.

Jak przebiega mediacja ?

– Po otrzymaniu postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji, mediator kontaktuje się z podejrzanym lub oskarżonym oraz pokrzywdzonym i wyjaśnia im cele postępowania mediacyjnego, jak również informuje o przysługujących uprawnieniach.

– Jeżeli podejrzany lub oskarżony i pokrzywdzony decydują się na udział w mediacji, wybierają sposób jej prowadzenia w postaci bezpośredniej (spotkanie twarzą w twarz) albo pośredniej (bez osobistego kontaktu). Wówczas mediator spotyka się z każdym z uczestników na osobności, przekazując stanowiska i oczekiwania co do warunków ugody.
– Mediacja jest prowadzona w sposób neutralny i poufny.

W jaki sposób może zakończyć się mediacja ?

– Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody albo jej brakiem.
– Mediator przekazuje policji, prokuratorowi lub sądowi sprawozdanie z mediacji, z dołączoną do niego ugodą, jeśli została zawarta.

Jakie skutki wywołuje ugoda mediacyjna ?

– Zawarta w wyniku mediacji ugoda nie kończy postępowania karnego.
– Prokurator podejmując decyzję o skierowaniu sprawy do sądu, jak również sąd w wyroku, powinni uwzględnić treść ugody mediacyjnej.
– W sprawach z oskarżenia prywatnego mediacja może być alternatywą obowiązkowego posiedzenia pojednawczego prowadzonego przez sąd.

Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – koszty ponosi Skarb Państwa.

Więcej informacji ze Stargardu na stronie portalu:

stargardzka.pl