Pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania założeń utworzenia parku narodowego w Dolinie Dolnej Odry

11:02
spotkanie zespołu
Fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dnia 29 kwietnia 2024 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu do spraw opracowania założeń utworzenia parku narodowego w Dolinie Dolnej Odry, zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przewodniczący spotkania, wiceminister Mikołaj Dorożała, wraz z członkami zespołu omówili kluczowe kwestie dotyczące planowanego parku.

Zespół został powołany celem opracowania zaleceń dla Ministra dotyczących obszaru, granic oraz celów parku narodowego w Dolinie Dolnej Odry. Prace obejmować będą identyfikację wartości przyrodniczych wymagających ochrony, podział parku na strefy o różnym stopniu ochrony oraz określenie sposobu zagospodarowania terenów znajdujących się w obrębie parku.

Celem parku narodowego jest harmonijne połączenie ochrony środowiska z rozwojem ekonomicznym, turystyką, edukacją i kulturą w regionie Międzyodrza. Skład zespołu obejmuje przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, grupy inicjatywnej, naukowców, głównych interesariuszy oraz jednostek samorządu terytorialnego z obszaru planowanego parku narodowego.

Oprócz osób reprezentujących MKiŚ, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki:

– gmin Gryfino, Kołbaskowo i Widuchowa
– Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
– Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
– Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie,
– Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego,
– Karkonoskiego Parku Narodowego,
– Kampinoskiego Parku Narodowego,
– Inicjatywy Stwórzmy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry,
– Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk,
– Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego,
– Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,

Dodatkowo, na spotkaniu obecny był Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie oraz Prezes Zarządu Rybackiej Spółdzielni „Regalica” w Gryfinie.

Zadaniem zespołu jest przygotowanie rekomendacji dla Ministra dotyczących utworzenia parku narodowego, uwzględniających różnorodne aspekty związane z ochroną przyrody i rozwojem społeczno-gospodarczym. Na spotkaniu ustalono plan pracy zespołu, powołano grupy robocze oraz omówiono plan działań promocyjno-edukacyjnych.

W ramach podziału prac Zespołu ustalono następujące grupy robocze:

  1. Grupa ds. określenia granic i użytków gruntowych
  2. Grupa ds. inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej
  3. Grupa ds. rozwoju społeczno-gospodarczego
  4. Grupa ds. Infrastruktury wodnej
  5. Grupa ds. informacji i promocji
  6. Grupa ds.  organizacyjnych
  7. Grupa ds. Legislacji

W najbliższym czasie zespół skupi się na zebraniu i opracowaniu przez grupy robocze danych, umożliwiających przygotowanie założeń do utworzenia parku narodowego w Dolinie Dolnej Odry.

Zobacz także:

Rozpoczęto prace nad utworzeniem Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry

/Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/