Ponad 200 mln zł dla szkolnictwa zawodowego

11:01
Szkolnictwo zawodowe

img_0460.jpg

 Czy o uczniów szkoły średniej pracodawcy mogą walczyć niczym kluby sportowe o piłkarskie talenty? Tak, pod warunkiem, że jest się np. mechatronikiem. Uczniowie szkół technicznych i zawodowych, kształcący się w takich zawodach np. w Szczecinie, są rozchwytywani jeszcze przed ukończeniem nauki i zanim podejmą decyzją o ewentualnych studiach. By edukować przyszłe kadry dla regionalnych przedsiębiorców niezbędne jest jednak spełnienie wymagań stawianych przez rynek pracy, środkiem do tego celu jest kompleksowa rewitalizacja szkolnictwa zawodowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 środki będzie można aplikować o środki m.in. na ulepszenie infrastruktury, specjalistyczne szkolenia, staże i praktyki dla uczniów. Dla nauczycieli to szansa na podniesienie kompetencji i umiejętności. Zakładane efekty to prawie 12 tys. osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia, ponad 1 tys. nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zostanie objętych wsparciem, prawie 13 tys. uczniów szkół zawodowych ma otrzymać staż i praktyki u pracodawcy. Zakłada się, że aż 82 szkoły i placówki kształcenia zawodowego zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. Pierwszy z konkursów ogłosił już Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, na początek do wzięcia jest 30 mln zł.

Do 25 marca trwa nabór wniosków w ramach pierwszego z konkursów dedykowanych szkolnictwu zawodowemu. Zainteresowanie jest bardzo duże i nie może dziwić bo i potrzeby są ogromne. Jednym z kluczowych kryteriów jest dla nas współpraca z przedsiębiorcami, to niezbędny warunek by te działania odczuła gospodarka – mówił Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Tylko w ramach działania 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”, na finansowanie będą mogły liczyć działania obejmujące m.in. organizowanie dla uczniów praktyk i staży u pracodawców, pomoc stypendialną dla młodzieży szczególnie uzdolnionej w nauce zawodu. Środki będą mogły być również przeznaczone na stworzenie i doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych, tworzenie klas patronackich oraz modyfikację programów nauczania. Wsparcie będzie również mogło objąć nauczycieli i instruktorów, którzy będą mogli podnieść umiejętności oraz kompetencje praktycznej nauki zawodu poprzez kursy, szkolenia, ale także praktyki i staże w przedsiębiorstwach, czy zdobycie uprawnień egzaminatora. Konkurs umożliwia również wsparcie projektów obejmujących tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, czy rozwój doradztwa zawodowego m.in. poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Z podobnego wsparcia w poprzedniej perspektywie korzystało Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

Dzięki projektowi „Najlepszy w Zawodzie”, ZCEMiP doposażyło swoje pracownie i warsztaty przyszkolne m.in. w symulatory dla nawigatorów czy obrabiarki CNC. Nowoczesne pracownie to pierwszy z warunków, by zachęcić uczniów do szkół technicznych i zawodowych.

Nasi uczniowie otrzymali szansę pracy w warunkach mocno zbliżonych do tych jakie mogą zastać u pracodawcy. Potrzeb jest jeszcze sporo, przygotowujemy się do nowego RPO. Na początek chcemy spróbować wdrożyć nową metodykę uczenia zwodów, w planach mamy stworzenie specjalnej pracowni na potrzeby branży stoczniowej. To bezpośrednio wynika z potrzeb rynku pracy – mówiła Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej Elżbieta Moskal.

Najbliższe lata będą również szansą na wsparcie infrastruktury Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, tak by przyczyniać się do realizacji strategii inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego. Jendym z kluczowych działań ma być wzmocnienie szkolnictwa zawodowego poprzez wdrożenie i rozwój kierunków zgłaszanych przez pracodawców, w powiązaniu z regionalnymi specjalizacjami.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego