Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – oferuje wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Szczecin

09:47
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
Zdjęcie ilustracyjne

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne to miejsce zapewniające wsparcie osobom z niepełnosprawnościami w formie całodobowego pobytu, z dostępem do usług opiekuńczych i rehabilitacji. Osoby zainteresowane taką formą wsparcia mogą składać już wnioski.

W Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym znajduje się 20 miejsc wsparcia w formie całodobowego pobytu w tym 5 miejsc w formie pobytu czasowego w ramach opieki wytchnieniowej. Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Szczecina posiadający umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności. Budynek Centrum podzielony jest na moduły zapewniające warunki zbliżone do domowych.

Poza opieką w formie zamieszkania oraz wyżywienia uczestnicy będą mieli zapewnione świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dostosowanych do potrzeb oraz możliwości, wsparcie w zaspokajaniu potrzeb oraz poprawy społecznego funkcjonowania czy zwiększaniu zaradności życiowej.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstało w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Moduł I. Na jego realizację Gmina Miasto Szczecin otrzymała środki finansowe w wysokości ponad 2,7 mln zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie ponad 6,5 mln zł na utworzenie Centrum pochodzą z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Jak ubiegać się o miejsce w Centrum?

Osoba z niepełnosprawnością, która będzie chciała zamieszkać w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym składa w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym przy ul. Przyszłości 19E w Szczecinie:

  1. wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do zamieszkania w Centrum, jak również niewymaganiu całodobowej opieki i pielęgnacji
  2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Po rejestracji wnioski przekazywane są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który będzie prowadził dalszą procedurę naboru. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej i wydanie decyzji administracyjnej. Początkowo będzie ona wydana na okres 3 miesięcy. Będzie to czas adaptacji uczestnika w Centrum. W oparciu o indywidualny plan wsparcia okres ten może być wydłużony na kolejny rok z możliwością dalszego przedłużenia w zależności od woli uczestnika.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc w Centrum prowadzona będzie przez pracowników zatrudnionych w Centrum, w ścisłej współpracy z kierownikami i pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie lista rezerwowa.

Odpłatności

Koszt pobytu w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym będzie wyliczany indywidualnie w oparciu o sytuację życiową, dochodową i materialną każdego z uczestników. Osoby nieprzekraczające kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (776 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 600 zł dla osoby w rodzinie) nie będą ponosiły odpłatności za pobyt w Centrum.

Osoby o wyższych dochodach będą ponosiły odpłatność w zależności od zakresu usług i ich sytuacji materialnej w wysokości od 45 % do maksymalnie 80 % swojego dochodu bądź od 50 % do maksymalnie 85 % dochodu na osobę w rodzinie.

Uczestnik nie będzie ponosił odpłatności jeśli średni miesięczny koszt pobytu w Centrum nie przewyższa kwoty dofinansowania przyznanej w ramach programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczestnik będzie mógł być zwolniony z ponoszenia części lub całości opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności znajdują się w uchwale: 

/Źródło: MOPR w Szczecinie/