Spółka NiOL rozpoczęła procedurę zwrotu opłat dodatkowych z PPN-ów

W związku w wyrokiem kasacyjnym Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 04.08.2022 r. sygn. II GSK 874/22, osoby, które wniosły opłatę dodatkową za postój pojazdów na płatnych parkingach niestrzeżonych na terenie Gminy Miasto Szczecin, w okresie do 1 lutego 2021 do 4 sierpnia 2022 roku, mają prawo do zwrotu wydatkowanych na ten cel środków. Wnioski można składać w biurze SPP w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 105 lub przez formularz dostępny na stronie spp.szczecin.pl.

Jak będzie liczone odszkodowanie?

Wojciech Jachim, rzecznik NiOL, wyjaśnia: Odszkodowanie, związane z pobraną opłatę dodatkową, wypłacane będzie na podstawie złożonego wniosku. Od dziś można składać wnioski na specjalnie w tym celu przygotowanych formularzach – bezpośrednio w biurze SPP w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 105 lub na stronie internetowej spp.szczecin.pl – zakładka Płatne Parkingi Niestrzeżone / Formularz zwrotu opłaty dodatkowej.

Formularz zwrotu opłaty dodatkowej: http://niol.szczecin.pl/platne-parkingi-niestrzezone/

Zwroty dokonywane będą w okresie 3 lat od dnia 04.08.2022 r.

Środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty prawidłowo złożonego i wypełnionego wniosku.

Uwaga:  Akcja nie dotyczy SPP oraz Strefy Zamieszkania Stare Miasto, dotyczy tylko PPN-ów a konkretnie PPN Szymanowskiego, PPN Ogińskiego, PPN Czarnieckiego, PPN Trasa Zamkowa oraz opłat dodatkowych naliczanych w okresie od 1 lutego 2021 do 4 sierpnia 2022.

Co robić przy odmowie?

W przypadku odmowy zwrotu środków związanych z pobraniem opłaty dodatkowej, osoba składająca wniosek może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego. Podmiotem właściwym, przeciwko któremu należy wystąpić z powództwem, jest Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. zo.o. z siedzibą w Szczecinie. Sądem właściwym do rozpatrzenia powództwa jest Sąd Rejonowy w Szczecinie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl