Prace budowlane na modernizowanej Estakadzie Pomorskiej, toczą się już od kilkunastu dni. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze, których celem będzie wzmocnienie obiektu.

Na górnej części estakady prowadzone są prace przy nowym odwodnieniu obiektu jak również prace przygotowawcze pod wzmocnienie konstrukcji. Trwa wklejanie taśm wzmacniających, demontowane są stare dylatacje. W części dolnej estakady wykonywana jest izolacja ław filarów obiektu i izolacja antykorozyjna ustroju nośnego.

Przebudowa Estakady Pomorskiej
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Utrudnienia w ruchu

W związku z planowanym rozpoczęciem prac w rejonie ulicy Księdza Michała Mostnika, etapami wprowadzana będzie czasowa organizacja ruchu. Zmiany polegać będą na zwężaniu wybranych fragmentów jezdni oraz zamykaniu przejazdów przez skrzyżowania. Kierowców powinni zwracać uwagę oraz stosować się do pojawiającego się oznakowania.

Zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać od 30 listopada 2020 r.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Przebudowa Estakady Pomorskiej
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
O inwestycji

Najważniejszą częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo – drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej.

Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji.

W wyniku prac, podniesiona zostanie także klasa nośności obiektu do 40 ton. W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.

Obiekt ten został zbudowany przed  1945  rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych.

Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przekształcone zostaną sieci i instalacje podziemne.

Przebudowa Estakady Pomorskiej
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
W ramach inwestycji zaplanowano:
 • przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
 • budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych;
 • remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską;
 • przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne;
 • budowę zjazdów publicznych;
 • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
 • oznakowanie drogi;
 • podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
 • dostosowanie oświetlenia ulicznego;
 • zagospodarowanie zieleni;
 • podniesienie klasy nośności poprzez wzmocnienie konstrukcji wiaduktu tramwajowo – drogowego.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Przebudowa Estakady Pomorskiej
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o.

Koszt prac to ponad 44,7 mln zł brutto.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl