Miasto wprowadza Program Wsparcia Psychologicznego Dzieci, Młodzieży i Nauczycieli

Zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców, rozwój kompetencji miękkich oraz umiejętności komunikacji społecznej, a także internetowa platforma wsparcia psychologicznego – Piotr Krzystek, prezydent Szczecina ogłosił miejski Program Wsparcia Psychologicznego.

Program ma charakter otwarty. Miasto zakłada, że będą dołączali się do niego partnerzy i z czasem będzie się on rozwijał i rozrastał. Pierwsze konkursy dla zainteresowanych współpracą mają ruszyć już w lutym. Partnerem technologicznym projektu będzie szczecińska firma home.pl., która włącza się do projektu ze swoim modułem poświęconym bezpieczeństwu dzieci w intrenecie.

Źródło: Prezydent Szczecina / Facebook

Problem pogłębia się

Ogłoszony przez Szczecin Program Wsparcia Psychologicznego Dzieci, Młodzieży i Nauczycieli ma być odpowiedzią na obserwowane i zgłaszane przez środowiska szkolne problemy ze zdrowiem psychicznym dzieci. A także wyniki badań stanu emocjonalnego uczniów i nauczycieli po pandemii COVID-19.

– Dostaję sygnały o tym, że dzieci potrzebują pomocy, że nie wytrzymują obciążeń.  To samo dotyczy zresztą przemęczonej i często nie docenianej kadry. Pierwszy raz skalę zjawiska zobaczyliśmy po badaniach COVID’owych. Dziś wiemy, że problem pogłębia się – dlatego ruszamy z tym programem – mówi Piotr Krzystek Prezydent Szczecina.

Co pokazały przeprowadzone badania?

Pomimo zastosowania odmiennych metod badawczych i przyjęcia różnych prób badawczych, otrzymywane wyniki wszystkich przeprowadzonych badań były spójne. Jak pokazują dane, szczecińscy uczniowie obecnie borykają się między innymi z takimi problemami jak niepokój, niska samoocena, bezradność, obniżony nastrój oraz stany depresyjne. Z kolei nauczyciele muszą mierzyć się ze stresem, przygnębieniem, obawami o przyszłość uczniów oraz wypaleniem zawodowym. Co więcej, podobne spostrzeżenia i wyniki przyniosły również badania przeprowadzone przez Młodzieżową Radę Miasta.

– Program opiera się na fundamentalnych zasadach poszanowania praw człowieka, jego godności, wolności, równości, przekonaniu, że dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój jest i bezpieczeństwo to kwestia priorytetowa – powiedziała Beata Bugajska – dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, liderka projektu. –  Zależy nam na wzmacnianiu dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży dlatego chcemy skoordynować działania prowadzone na ich rzecz we współpracy z organizacjami pozarządowymi włączając w tworzenie programu młodzież. Ich głos jest tu bezcenny.
 

Program rusza pilotażem

Pierwsza odsłona Programu ma charakter pilotażowy.  W ramach pilotażu niektóre rozwiązania będą wdrażane w pięciu szkołach:

  • Szkole Podstawowej 61,
  • Szkole Podstawowej 74,
  • XVI Liceum Ogólnokształcącym,
  • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych,
  • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9.

W trakcie jego realizacji wprowadzane będą działania, których celem będzie wypracowanie optymalnego modelu komunikacji w tak złożonym środowisku jak szkoła, w którym ścierają się potrzeby, oczekiwania często emocje – takich grup jak uczniowie, nauczyciele, kadra, rodzice. W tym czasie, ze swoją ofertą, będą dołączały do programu kolejne instytucje i organizacje.

Działania w zakresie wzmacniania dzieci, młodzieży i rodziców prowadzić będziemy również w innych szkołach i instytucjach.

Po zakończeniu pilotażu opracowane zostaną rekomendacje, które posłużą do wdrożenia nowych rozwiązań. Co ważne, zgodnie z zapowiedziami, Program Wsparcia Psychologicznego jest konsultowany z młodzieżą oraz nauczycielami.

Co w Programie

Jak zapowiada Lidia Rogaś, zastępca Prezydenta Szczecina – formuła jest otwarta, mogą współtworzyć go podmioty zewnętrzne, które będą mogły wesprzeć cele programu.  Miasto zapowiedziało m.in. współpracę z organizacjami samorządowymi dla których ogłoszone zostaną konkursy na zadania wynikające z programu. Wymienia się tu takie obszary jak wzmocnienie dobrostanu młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez rozwój kompetencji miękkich, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych; wsparcie rozwoju emocjonalnego oraz rozwój umiejętności komunikacji społecznej oraz zadania związane z zwiększeniem dostępności do wsparcia psychologicznego – indywidualnego i w ramach grup wsparcia poprzez działania prowadzone przez specjalistów w organizacjach pozarządowych.  Ogłoszenie Konkursów planowane jest na drugą połowę lutego 2024 r.

Specjalistyczną pomocą i wsparciem objęci zostaną również nauczyciele zatrudnieni w szczecińskich szkołach. W ramach pilotażu przeprowadzone zostaną działania, które wzmocnią ich kompetencje m.in. w zakresie rozpoznawania sytuacji kryzysowych, budowania relacji (na linii nauczyciel – uczeń; nauczyciel – rodzic, nauczyciel – nauczyciel), wypracowania strategii zapobiegania i reagowania na występujące w danej szkole sytuacje trudne, zagrażające rozwojowi dzieci i młodzieży.

Źródło: UM Szczecin

Wsparcie technologiczne

Istotnym elementem Programu będzie również platforma internetowa, która będzie stanowić efektywne narzędzie wsparcia dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania uzależnieniom cyfrowym. Jej powstanie możliwe jest dzięki współpracy Miasta z firmą home.pl, która zaangażowała się w ten wyjątkowy projekt.

Możliwość współpracy z miastem – gdzie home.pl powstał i z którym jest od 27 lat nierozerwalnie związany – w projekcie, którego celem jest wzmocnienie dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, jest dla nas naturalnym wyborem odzwierciedlającym nasz związek ze Szczecinem, kompetencje, jakie mamy w firmie, oraz niesłychaną ważność rozpoczynanych wspólnie działań. W ramach współpracy jako partner technologiczny będziemy pracowali nad platformą internetową, która umożliwi skuteczne działania informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne w znacznie większej skali, a tym samym pozwoli na szybsze osiągnięcie efektów. Będziemy też wspierać program merytorycznie w oparciu o wiedzę technologiczną home.pl – niezbędną dla zrozumienia technicznych mechanizmów powstawania uzależnień cyfrowych – mówi Maciej Kornacki, Prezes Zarządu w firmie home.pl.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, nowopowstająca platforma internetowa będzie zawierać m.in. kompendium niezbędnej wiedzy dopasowanej do poszczególnych grup odbiorców. Za jej pomocą udostępniane będą różnorodne szkolenia, warsztaty oraz materiały edukacyjne. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz mediów społecznościowych, możliwy będzie stały rozwój oferty edukacyjnej, informacyjnej, wspierającej, publicystycznej i szkoleniowej.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl