Miasto przedstawia swoje stanowisko w sprawie parkingowca przy Trasie Zamkowej

Miasto odniosło się do toczącej się w mediach dyskusji na temat zasadności powstania parkingowca pod Trasą Zamkową czy jakości przeprowadzonych badań i analiz. Wskazuje, iż znalezienie złotego środka powinno się opierać na konsekwentnej pracy nad zabezpieczeniem rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

Projekt parkingowca wzbudził kontrowersje – Stowarzyszenie Architektów Polskich kwestionuje zasadność takiego pomysłu. Do trwającej dyskusji postanowiło ustosunkować się Miasto.

Koncepcja urbanistyczna, która jest realizowana krok po kroku

Krok po kroku realizowana jest kompleksowa koncepcja urbanistyczna, która zgodna jest z wytycznymi konserwatorskimi formułowanymi od lat 90. XX wieku. Wedle jej założeń historyczny układ kwartałów zabudowy między rzeką i skarpą odrzańską oraz bulwarów, ulic i placów zostanie odtworzony. To oznacza połączenie Rynku Siennego z rekonstruowanym Rynkiem Nowym oraz czekającym na odbudowę Rynkiem Warzywnym

Odcinek ulicy Nabrzeże Wieleckie (pomiędzy Mostami Długim i Kłodnym) zamieni się w drogę jednojezdniową z torowiskiem tramwajowym. Dostępność komunikacji zbiorowej zwiększy się dzięki powstaniu nowej trasy tramwajowej łączącej plac Żołnierza Polskiego z Łasztownią przez Most Kłodny, z planowanymi przystankami w rejonie Baszty Siedmiu Płaszczy i nowego placu Kłodnego.

W obrębie Podzamcza ograniczona zostanie możliwość postoju. Konieczne zatem jest zorganizowanie miejsc postojowych w strefie buforowej, czyli przy Trasie Zamkowej.

Potrzeby parkingowe, również po wprowadzeniu nowej zabudowy, nie zostaną całkowicie zaspokojone w obrębie rekonstruowanych kwartałów, między innymi ze względu na podziemne relikty historycznych kamienic oraz wyjątkowo cenne archeologicznie tereny, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają tworzenie garaży podziemnych.

W jaki sposób Miasto projektuje teren położony przy Trasie Zamkowej?

Wspomniany już parkingowiec i towarzyszące mu stanowiska wokół pojawią się między wzgórzem zamkowym oraz tarasami Wałów Chrobrego, rozdzielonymi estakadą drogową. Nowe zagospodarowanie zlokalizowane będzie w miejscu dawnego przedmieścia rzemieślniczego i gospodarczego oraz gotyckiego kościoła świętej Katarzyny, stanowiącego pozostałość konwentu cysterek.

Ze względu na uwarunkowania konserwatorskie i krajobrazowe bryła obiektu będzie dużo mniejsza niż pokazują to wizualizacje udostępniane w prasie – będzie odsunięta od bulwaru i ustawiona pod kątem około 45 stopni do rzeki. Elewacja zostanie pokryta zielenią.

Parkingowiec nie będzie rozwiązaniem obliczonym na pokolenia, ani architekturą aspirującą do roli nowego dziedzictwa. Jego funkcjonowanie uzależnione będzie wyłącznie od zasadności utrzymania samej Trasy Zamkowej oraz zmian w zakresie mobilności mieszkańców. W przyszłości może być zastąpiony innym projektem, dostosowanym do nowych potrzeb, ale zawsze kształtowanym z uwzględnieniem ochrony najbardziej wartościowego krajobrazu kulturowego Szczecina.

12 lat trwała debata nad odbudową urbanistyczną Podzamcza

Przez 12 lat toczyła się debata nad odbudową urbanistyczną Podzamcza, w której uczestniczyło wiele osób i środowisk, nie tylko eksperci związani z samorządem. Przede wszystkim byli to ludzie korzystający na co dzień z przestrzeni Starego Miasta. Zgłaszane alternatywy po wieloaspektowych analizach uznano za gorsze od wypracowanej ostatecznie koncepcji urbanistycznej. W szczególności dotyczy to niemożliwych lub bardzo trudnych do realizacji z powodów archeologicznych garaży podziemnych pod czekającymi na odbudowę kwartałami prywatnych kamienic, które mają zapewnić możliwość postoju samochodów mieszkańców i gości Podzamcza.

Odnosząc się do przywoływanego wielokrotnie tunelu wzdłuż Odry – według Miasta – jego realizacja pogłębiłaby problemy komunikacyjne i realizacyjne Starego Miasta, ale przede wszystkim doprowadziłaby do bezpowrotnej degradacji otoczenia. Budowa rozwiązania bez powiązań ze skrzyżowaniami w rejonie mostów nie ma sensu zarówno pod względem ekonomicznym, jak i komunikacyjnym. Zjazdy do tunelu i wyjazdy z niego zajęłyby większość obszaru możliwego do zagospodarowania śródmiejskiego i stworzyłyby dodatkową przeszkodę terenową, jeszcze większą niż Trasa Zamkowa.

Co teraz?

Opracowano dokumentację dla przebudowy układu drogowego, której elementem jest rozbiórka trzech łącznic Trasy Zamkowej, zawężenie ulicy Nabrzeże Wieleckie, budowa Mostu Kłodnego i nowej trasy tramwajowej łączącej lewo- i prawobrzeże (realizacja do 2026 roku). Obecnie Miasto zamawia projekt dotyczący parkowania, będący kontynuacją wizji urbanistycznej.

Jak tłumaczy Miasto:

„Bez wspomnianych inwestycji odbudowa urbanistyczna Podzamcza, a także przemiana rynków i ulic w przestrzeń przyjazną i bezpieczną dla pieszych oraz atrakcyjną dla lokalnej gastronomii, nie będą możliwe. Dlatego nie wycofamy się z ich realizacji – uznając w mocy przeprowadzone do tej pory konsultacje, spotkania i dyskusje”.

Pełna treść stanowiska dostępna TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl