Duże zainteresowanie mieszkańców ankietą nt. gospodarowania wodami opadowymi

08:48
gospodarowania wodami opadowym

Prawie 750 ankiet trafiło w ręce wykonawcy projektu związanego z koncepcją skutecznego gospodarowania wodami opadowymi. Ten etap stanowi tylko część  działań związanych z tematem retencji, kluczowego zagadnienia dla miasta. Pierwsza faza ankiet już zakończona,  teraz czas na analizę zgromadzonych danych. W kolejnym etapie, po wakacjach, rozpocznie się kolejna tura ankietowania.

Prace nad kompleksowym dokumentem, obejmującym techniczne aspekty zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Szczecinie, są w toku. Deszczu nie powstrzymamy, ale skutki ulew możemy złagodzić. Istotne jest dokładne zrozumienie, gdzie leży problem, jakie są jego źródła oraz jakie rozwiązania możemy zastosować, aby efektywnie wykorzystać wodę.

Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, podkreśla: „Firma, z którą podpisaliśmy umowę, wykona szereg badań, analiz i obserwacji. Przygotowała także ankietę dla mieszkańców, którzy doświadczyli zalań lub podtopień związanych z deszczami nawalnymi. Wpłynęło blisko 750 zgłoszeń, ale część z  nich dotyczy tych samych lokalizacji, a inne problemów zarządców, a nie miasta. Pełna analiza będzie znana za kilka tygodni

Zebrane dane wzbogacą wiedzę o problemach związanych z odwodnieniem w Szczecinie i staną się integralną częścią planowanego opracowania o nazwie „Koncepcja techniczno-kosztowa zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Szczecinie”.

Dlaczego takie działania są istotne?

Współczesne podejście do odprowadzania wód to nie lada wyzwanie inżynieryjne. Działa ono zarówno jako zabezpieczenie przed zalaniem, jak i przeciwdziałanie skutkom suszy. Wpływa na stan zieleni poprzez zapewnienie wody dla roślin, co ma pozytywny efekt na mikroklimat i różnorodność biologiczną. W naszym mieście często jesteśmy zmuszeni ukrywać deszczówkę w rurach pod ziemią, jednak w trakcie obfitujących opadów to nie zawsze wystarcza. Dlatego warto wykorzystać wodę w sposób mądry. Firma wykonawcza będzie m.in. wyszukiwać obszarów, gdzie możliwe będzie utworzenie błękitno-zielonej infrastruktury, takiej jak muldy, niecki oraz suche i mokre zbiorniki retencyjne. To forma rozproszonej retencji, ekonomicznie i ekologicznie efektywna metoda gospodarowania deszczówką. Infrastruktura oparta na zielono-niebieskim paradygmacie opiera się na naśladowaniu naturalnych procesów. Obejmuje to starannie zaprojektowane parki, ogrody deszczowe, naturalne zbiorniki retencyjne i detencyjne, stawy, ożywione cieki wodne oraz rowy. Często w to wchodzą również rozwiązania indywidualne, takie jak zbieranie wody deszczowej w beczkach pod rynnami czy ogrody deszczowe.

Jakie korzyści przyniesie to mieszkańcom?

  • Zwiększone bezpieczeństwo przed podtopieniami
  • Ograniczone ryzyko skutków suszy
  • Zwiększona ilość terenów zielonych, przynoszących liczne korzyści
  • Wsparcie dla tych, którzy chcą mądrze gospodarować deszczówką na swoich działkach

Projekt uwzględni również wpływ zmian klimatycznych i urbanistycznych, opierając się na planach przestrzennych miasta. Informacje dotyczące sieci, rowów, retencji oraz zagospodarowania terenów zostaną uporządkowane i zintegrowane, a obszary priorytetowe zostaną wyznaczone dla kolejnych etapów, w których opracowane zostaną konkretniejsze rozwiązania projektowe. Wartościowe narzędzie to lokalny model opadów, bazujący na atlasie deszczów PANDa.

Ważnym aspektem jest zmiana sposobu myślenia o wodach opadowych – od uznania ich za zagrożenie do zasobu. Wiele problemów wymaga długofalowego planowania przestrzennego. Kluczową kwestią jest koordynacja warunków przyłączenia do sieci, aby uniknąć ograniczeń w rozwoju miasta z powodu ograniczonej pojemności odbiorników wód opadowych.

Głównym celem jest wszechstronna analiza obecnego systemu odwodnienia i stworzenie programu działań, który zostanie wdrożony w Szczecinie, odnosząc się do systemu odwodnieniowego. Ten dokument umożliwi wybór obszarów do modelowania hydrodynamicznego, co z kolei będzie podstawą dla konkretnych koncepcji technicznych i potencjalnego ubiegania się o fundusze unijne. Określone zostaną strategiczne priorytety działań, wraz z oszacowaniem kosztów. To pierwszy krok ku poprawie sytuacji miasta w trakcie nawalnych deszczy.
Umowa została podpisana z firmą Retencjapl Sp. Z o.o. na kwotę 476 010,00 zł.

Zobacz także:

Program „Moja Woda” – zyskaj dotacje na przydomową retencję

Mała retencja w Szczecinie – propozycje przeciwdziałania skutkom nawałnic

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl