Postęp prac przy wykonaniu infrastruktury przystanków SKM w Szczecinie

Trwa budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, a wraz z nią postępują prace przy wykonaniu infrastruktury przystanków na Drzetowie, Stołczynie, Skolwinie oraz Turzynie.

Drzetowo

Nowa zatoka autobusowa, miejsca postojowe o dojście do peronu stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Drzetowo powstaję w rejonie ulicy Rugiańskiej.

Postęp prac przy wykonaniu infrastruktury przystanków SKM w Szczecinie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Wykonana została już nawierzchnia zatoki autobusowej, zakończono także prace związane z sieciami elektroenergetycznymi. Wykonawca kontynuuje prace przy układaniu nawierzchni chodnika oraz budowie schodów prowadzących na peron kolejowy.

Postęp prac przy wykonaniu infrastruktury przystanków SKM w Szczecinie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

 

O inwestycji

Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Drzetowo, rozbudowę ulicy Rugiańskiej, Willowej, Tomaszowskiej i Komuny Paryskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 • budowę układu drogowego wraz z miejscami postojowymi i zatoką autobusową,
 • budowę nawierzchni chodników,
 • budowę obiektów konstrukcyjnych (schody, mur oporowy),
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia,
 • budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej SN,
 • budowę kanalizacji kablowej elektroenergetycznej nn,
 • budowę kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z siecią monitoringu miejskiego,
 • budowę wiat przystankowych oraz tablic SIP,
 • budowę stojaków rowerowych,
 • zmianę lokalizacji wiaty śmietnikowej,
 • zagospodarowanie zieleni.

 

Postęp prac przy wykonaniu infrastruktury przystanków SKM w Szczecinie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Koszt prac wynosi 10 250 746,70 zł brutto. Roboty realizuje Firma KRISTONE Krystian Suda. 

Turzyn

Przy ulicy 26 Kwietnia trwają prace związane z budową miejskiego parkingu. To miejska infrastruktura służąca obsłudze stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Turzyn.

Postęp prac przy wykonaniu infrastruktury przystanków SKM w Szczecinie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Postęp prac przy wykonaniu infrastruktury przystanków SKM w Szczecinie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Prace realizowane są w większości branż. To przebudowa sieci sanitarnych i teletechnicznych. Wykonywane są konstrukcje podbudów nowych nawierzchni i jednocześnie trwa układanie nawierzchni miejsc postojowych oraz chodników. W rejonie skarpy, na której znajduje się torowisko, kontynuowane są prace przy budowie muru oporowego.

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

O inwestycji

Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Turzyn, rozbudowę ulicy Kazimierza Twardowskiego oraz przebudowę ulicy 26 Kwietnia wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 • budowę układu drogowego wraz z miejscami postojowymi,
 • budowę nawierzchni chodników i zjazdów,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami podziemnymi,
 • przebudowę sieci gazociągowej średniego ciśnienia,
 • budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych nn i SN,
 • budowę kabli teletechnicznych wraz z siecią monitoringu miejskiego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę zasilania szaf teletechnicznych monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
 • budowę monitoringu wizyjnego,
 • budowę kanalizacji kablowej,
  przebudowę istniejących sieci teletechnicznych znajdujących się w kolizji z projektowaną infrastrukturą,
 • budowę elementów małej architektury (takich jak: pylon informacyjny, stojak rowerowy, kosze na odpadki, ławki),
 • zagospodarowanie zieleni.
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Postęp prac przy wykonaniu infrastruktury przystanków SKM w Szczecinie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Koszt prac wynosi 9 404 580,31 zł brutto. Roboty realizuje firma Elbud Szczecin Sp. z o.o.

Stołczyn

Nowa droga dojazdowa oraz chodniki powstają w rejonie ulic Kolejowej i Nad Odrą. To miejskie otoczenie przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Stołczyn (Glinki).

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Postęp prac przy wykonaniu infrastruktury przystanków SKM w Szczecinie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Na placu budowy dzieje się sporo. Wykonywane są nowe sieci oraz trwają prace przygotowawcze pod wykonanie podbudów nowych nawierzchni, chodników, jezdni oraz miejsc postojowych. W ramach prac konstrukcyjnych trwa wzmacnianie podłoża pod budowę pochylni oraz schodów. Wykonywane są ścianki oporowe.

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Postęp prac przy wykonaniu infrastruktury przystanków SKM w Szczecinie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

O inwestycji

Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn (Glinki), rozbudowę ulicy Kolejowej i przebudowę ulicy Nad Odrą wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmują:

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 • budowę układu drogowego wraz ze zjazdami i miejscami postojowymi,
 • budowę chodnika, budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci gazowej oraz zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej,
 • budowę zasilania przepompowni wód opadowych,
 • szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
 • budowę monitoringu wizyjnego, kanalizacji kablowej oraz powiązań komunikacyjnych z tablicami SIP,
 • budowę schodów terenowych i pochylni,
 • budowę elementów małej architektury (takich jak: wiaty przystankowe, kosze na odpadki, stojaki rowerowe, tablice SIP, pylon informacyjny, podpieraczki, ławki),
 • zagospodarowanie zieleni.
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Postęp prac przy wykonaniu infrastruktury przystanków SKM w Szczecinie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Koszt prac wynosi 7 812 000 mln zł brutto. Roboty realizuje firma Elbud Szczecin Sp. z o.o.

Skolwin

Prace związane z budową infrastruktury w rejonie stacji Skolwin Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej postępują.

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Po zrealizowaniu robót sieciowych i ziemnych przygotowane zostało podłoże pod budowę placu parkingowego. Aktualnie wykonawca jest na etapie układania chodników oraz krawężników. Zainstalowane zostały lampy oświetleniowe. Wkrótce rozpocznie się wykonywanie nawierzchni jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych.

Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

O inwestycji

Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin, rozbudowę ulicy Stołczyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.  W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmują:

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 • przebudowę i budowę chodników w ul. Stołczyńskiej,
 • budowę jezdni manewrowej wraz z miejscami postojowymi,
 • budowę zjazdu z ul. Stołczyńskiej,
 • przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia nn-0,4kV,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z budową przyłączy,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV,
 • przebudowę sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z budowa przyłącza,
 • budowę kanalizacji kablowej elektroenergetycznej nn,
 • zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych rurami osłonowymi,
 • zabezpieczenie sieci gazowej rurą osłonową,
 • budowę kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury rurami osłonowymi,
 • budowę elementów małej architektury (takich jak: stojaki rowerowe, kosze na odpadki, podpieraczki, pylon informacyjny, tablice SIP, wiaty przystankowe),
 • zagospodarowanie zieleni.
Źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Koszt prac wynosi 4 268 426,40 zł brutto. Roboty realizuje firma ELBUD Szczecin Sp. z o.o.

* * *

Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl