Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że odstąpił od umowy z firmą Energopol Szczecin S.A. dotyczącej odcinka A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica z winy wykonawcy.

Nowy przetarg zostanie ogłoszony w grudniu tego roku. Ma on wyłonić nowego wykonawcę, który dokończy inwestycję. GDDKiA podkreśla, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy wykonawcy – firmy Energopol Szczecin S.A.  

Wykonawca nie realizował kontraktu

Firma Energopol Szczecin S.A. zgodnie z Subklauzulą 15.2 Szczególnych Warunków Kontraktu (SWK) otrzymała oświadczenie o odstąpieniu od umowy na przebudowę odcinka autostrady A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica. Przyczyny odstąpienia od umowy leżą po stronie wykonawcy, który nie wywiązywał się z zawartego kontraktu. Firma Energopol Szczecin wstrzymała roboty, pomimo niewielu prac pozostałych do zakończenia inwestycji. Zgodnie z Subklauzulą 15.1 SWK wezwaliśmy wykonawcę do wykonywania robót i podjęcia określonych działań, czego ten nie zrealizował.

Gwarancje bankowe zostały uruchomione

Kontrakt był zabezpieczony gwarancją należytego wykonania, która teraz została uruchomiona. Kwota zajętej gwarancji wynosi około 3,5 mln złotych. Środki te pozwolą na pokrycie zobowiązań nienależytego wykonywania kontraktu przez Energopol Szczecin, takich jak płatności wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców. Z tytułu nie wywiązania się wykonawcy z zapisów kontraktu, inwestor będzie egzekwować należności z tytułu kar umownych.

Opóźnienia w realizacji i brak robót

Kontrakt o wartości około 35,4 mln złotych podpisano w listopadzie 2017 roku z terminem zakończenia w kwietniu 2020 roku. Wykonawca zrealizował dotychczas 80 proc. zakresu inwestycji. Pomimo tego, iż do wykonania pozostała zaledwie warstwa ścieralna na jezdni w kierunku Szczecina i dokończenie przejścia dla zwierząt, od lipca tego roku wykonawca wstrzymał prace. Nie zrealizował składanych deklaracji o wznowieniu robót od września, czyli po okresie wakacyjnym.

GDDKiA odstąpienie od umowy A6
Fot. Materiały prasowe

Brak płatności dla podwykonawców przez Energopol Szczecin

Ponadto firma Energopol Szczecin w tym roku przestała płacić podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom na A6. W związku z tym zostały wdrożone instrumenty prawne i kontraktowe chroniące podwykonawców, usługodawców i dostawców.

GDDKiA płaci podwykonawcom bezpośrednio

GDDKiA uruchomiła płatności bezpośrednie dla podwykonawców, potrącając te kwoty z należności przewidzianych dla wykonawcy. Łącznie do tej pory zostało wypłacone podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom na odcinku A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica 12,2 mln złotych, kolejne wnioski na 0,6 mln złotych są rozpatrywane. Wszelkie podmioty realizujące roboty, usługi, czy dostawy na tym kontrakcie, będące przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, mogą się cały czas zgłaszać do GDDKiA z wnioskami o płatność bezpośrednią.

Płatności inwestora terminowe

Wszelkie płatności, które przysługiwały wykonawcy zgodnie z zawartymi kontraktami były realizowane przez GDDKiA terminowo. W ostatnich miesiącach również odbywały się cykliczne, cotygodniowe spotkania monitorujące w sprawie roszczeń wykonawcy i problemów na kontrakcie. Wszelkie możliwe wsparcie było wykonawcy udzielane. Pomimo działań podejmowanych przez GDDKiA, wykonawca nie zmobilizował się do kontynuowania prac zgodnie z zapisami kontraktowymi.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl