Oddziały przygotowawcze – zasady organizacji

W związku z konfliktem zbrojnym, który ma miejsce w Ukrainie, 12 marca 2022 roku uchwalono ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Dokument rozwinie istniejące zapisy, których celem jest pomoc w kształceniu uczniów obywatelstwa ukraińskiego w polskich szkołach.

Oddziały przygotowawcze, czym są i do kogo są skierowane?

Uczniowie, którzy przybywają z zagranicy i nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki będą mogli skorzystać ze specjalnie zorganizowanych oddziałów przygotowawczych. Kierowane do nich mogą być osoby, które:

– podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,

– pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,

– wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego

Jak będą organizowane oddziały przygotowawcze?

Oddziały przygotowawcze mogą mieć różny charakter. Są to m.in.:

– szkolne oddziały przygotowawcze – mogą być tworzone przez organ prowadzący szkołę, w której uczniowie realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego,

– międzyszkolny oddział przygotowawczy – w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły,

– międzygminny oddział przygotowawczy – powstałe w wyniku porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego

 Jak będą organizowane zajęcia?

Lekcje uczniów będą realizowane zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz dostoswane pod względem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, treści nauczania oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych poszczególnych szkół. Liczba uczniów w jednym oddziale nie może przekroczyć 25 osób. Klasy można łączyć w następujący sposób:

– I-III oraz IV-VI, a także VII-VIII szkół podstawowych,

– I i II Liceum Ogólnokształcącego,

– I-III technikum i branżowej szkoły I stopnia

– III i IV liceum ogólnokształcącego

– III-V technikum

W zależności od tego, czy dany oddział znajduje się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej – na realizację zajęć przewidziano następującą liczbę godzin:

– w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejsza niż 20 godzin tygodniowo,

– w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejsza niż 23 godziny tygodniowo,

– w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejsza niż 25 godzin tygodniowo,

– w szkole ponadpodstawowej – nie mniejsza niż 26 godzin tygodniowo

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl