1 września dzieci wracają do szkół. Inne warianty nauczania tylko w przypadku wystąpienia zakażenia

Podczas wczorajszej konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski zapowiedział, że w nowym roku szkolnym podstawowym modelem pracy będzie ten zakładający tradycyjną formę kształcenia. Dyrektorzy szkół będą mieli możliwość wprowadzenia jednego z dwóch innych wariantów nauczania tylko w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego.

1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – mówił podczas środowej konferencji minister Dariusz Piontkowski.

Wytyczne dla szkół i placówek edukacyjnych

Szef MEN przedstawił także opracowane wspólnie z GIS i resortem zdrowia wytyczne dla szkół i placówek edukacyjnych, które będą obowiązywały od 1 września 2020 roku. Wynika z nich, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele nie będą musieli nosić maseczek. Zalecana jest jednak taka organizacja pracy i jej koordynacja, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Głównym zaleceniem jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki oraz regularne czyszczenie pomieszczeń.

Do połowy sierpnia br. Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, ma opracować szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności.

Trzy warianty funkcjonowania szkół

Podczas wczorajszej konferencji Ministerstwo Edukacji przedstawiło trzy warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

  • Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

To podstawowy model funkcjonowania szkół, który zakłada tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeśli wystąpi zagrożenie epidemiologiczne, dyrektorzy szkół po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będą mogli częściowo lub całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą inne warianty nauczania.

  • Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Ten wariant zakłada, że dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Do jego wprowadzenia potrzebna będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

  • Wariant C – kształcenie zdalne

W tym modelu dyrektor szkoły lub placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole edukacji zdalnej. Żeby móc ten wariant wprowadzić konieczne będzie uzyskanie zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ministerstwo Edukacji wciąż będzie miało uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Dalsze działania

Między 10 a 14 sierpnia br. minister edukacji wyda akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach opisanych wyżej rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia.

Natomiast w drugiej połowie sierpnia br. zostaną zorganizowane spotkania z wojewodami, z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dyrektorami szkół i placówek. MEN przygotuje też materiały informacyjne dla dyrektorów szkół oraz rodziców z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl