Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym ograniczeń związanych z epidemią. Większość z nich wchodzi w życie 23 lutego

W poniedziałek, 22 lutego, w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja rozporządzenia dotyczącego ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Większość tych zmian wchodzi z dzisiaj, 23 lutego.

Jakie istotne zmiany zostały wprowadzane w rozporządzeniu Rady Ministrów?

Uczniowie, studenci i doktoranci zwolnieni z kwarantanny

Dotyczą one między innymi uczniów, dzieci w wieku przedszkolnym oraz studentów, którzy pobierają naukę lub są objęci wychowaniem przedszkolnym poza krajem. Jak mówi nowy przepis są oni zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy. Zmiana ta dotyczy również opiekunów tychże dzieci przekraczających wspólnie granicę, a także doktorantów i osoby prowadzące działalność naukową w sąsiadującym państwie. Kwarantanny nie będą musiały też odbywać osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem, z zakazu zgromadzeń wyłączone będą: 

„Konkursy na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich oraz konkursów na stanowiska referendarzy sądowych i asystentów sędziów”.

Regulacje w grupach szczepień

Osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach zostały włączone do grupy pierwszej szczepień przeciwko COVID-19. Zostaną oni zaszczepieni po pacjentach zakładów opiekuńczo-leczniczych. Poszerzono również grupę uprawnionych do szczepienia w ramach grupy pierwszej pracowników oświaty i placówek wychowawczych:

„Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także inne osoby zatrudnione w wyżej wymienionych jednostkach, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne”.

Obostrzenia w kasynach

Do 28 lutego br. w kasynach oraz w lokalach, gdzie eksploatowane są automaty do gier hazardowych będzie mogła znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Kasyna zobowiązane będą do zamieszczenia przed wejściem informacji o limicie osób, zaś obsługa będzie musiała podejmować środki zapewniające jego przestrzeganie. Klienci kasyn i salonów z automatami nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków.

Zmiany wchodzą w życie 23 lutego 2021 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl