Propozycje Świnoujścia w związku z zamknięciem ulicy Ku Morzu

Zapewnienie drogi prowadzącej od Podziemnego Miasta do plaży oraz odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Bezpłatny transport autobusowy z Warszowa do plaży, a także bezpłatny transport drogą wodną do nabrzeża GPK (do Latarni Morskiej i Fortów Gerharda) i przeprowadzenie remontu nabrzeża, to tylko część z wielu propozycji, które mają znaleźć się w porozumieniu z firmą Gaz-System, po tym jak zaczęła działać strefa ochronna wokół terminalu LNG i zamknięto dostęp do plaży oraz zabytków. Koszty tych przedsięwzięć miałby wziąć na siebie Gaz-System.


Wstępna propozycja zmiany założeń do „Porozumienia z 5 września 2022 r. o współdziałaniu w realizacji budowy drogi” zawartego pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a spółką Gaz-System znalazła się w programie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Świnoujście w ostatni czwartek. Poszczególne punkty, które zaproponowało Miasto, to efekt miedzy innymi konsultacji z przedstawicielami mieszkańców Prawobrzeża – zarządami osiedli Karsibór, Przytór-Łunowo i Warszów oraz Piotrem Piwowarczykiem (dzierżawcy fortów), które odbyły się w ostatnich kilkunastu dniach.

W związku z wprowadzeniem czasowego zakazu przebywania na obszarze wokół terminalu LNG w Świnoujściu konieczne jest pilne wprowadzenie rozwiązań umożliwiających mieszkańcom i turystom tymczasowy i docelowy dostęp do terenów Gminy Miasto Świnoujście, plaży oraz znajdujących się tam obiektów: Fortu Gerharda, Latarni Morskiej, wieży Goeben na wyspie Wolin – mówi Zastępca Prezydenta Świnoujścia Barbara Michalska. By te zmiany mogły być jak najszybciej wprowadzone, niezbędny jest aneks do porozumienia, które Miasto podpisało ze spółką Gaz-System w ubiegłym roku. 

Oczekiwania Miasta

Zawarte z Gaz System porozumienie dotyczyło budowy nowej, zamiennej do części ulicy Lu Morzu drogi, którą państwowa spółka ma zbudować na swój koszt. Droga ta ma prowadzić do zabytków. Wyłączenia części ulicy Ku Morzu zażądał Gaz System w związku z ochroną gazociągów na estakadach.

Dziś, kiedy teren wokół terminalu LNG, w tym ul. Ku Morzu, są zamknięte, priorytetem jest udostępnienie dojść do plaży i zabytków, a co za tym idzie, zawieszenie projektu budowy zamiennej drogi do czasu otwarcia ruchu w tym rejonie. Dlatego Miasto zaproponowało wprowadzenie porozumienia  poniższych dodatkowych zadań, które powinien zrealizować Gaz – System:

  • wydzierżawienie od Lasów Państwowych drogi leśnej prowadzącej od Podziemnego Miasta do plaży, jej utwardzenie i publiczne udostępnienie oraz ponoszenie kosztów jej eksploatacji;
  • zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych jak najbliżej plaży;
  • zapewnienie bezpłatnego transportu autobusowego z dzielnicy Warszów do plaży
  • zapewnienie bezpłatnego transportu drogą wodną do nabrzeża GPK (do Latarni Morskiej i Fortów Gerharda) i w związku z tym przeprowadzenie niezbędnego remontu tego nabrzeża;
  • w przypadku decyzji Wojewody o umożliwieniu transportu zbiorowego kontrolowanego ulicą  Ku Morzu, w celu dojazdu do plaży i zabytków, współdziałać w organizacji tego transportu.

Rozwiązania tymczasowe a docelowe

Są to rozwiązania tymczasowe, które mają być zrealizowane najpóźniej do 29 kwietnia 2023 r. i trwać do czasu wprowadzenia rozwiązań docelowych. Docelowym rozwiązaniem ma być zaś wsparcie przez spółkę działań Gminy Miasto Świnoujście, aby w trybie pilnym możliwe było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolińskiej oraz ponoszenie wszystkich kosztów związanych z realizacją inwestycji, m.in. niezbędną dokumentacją, odszkodowaniami za grunty przejęte w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (najszybszy sposób to realizacja drogi w trybie spec ustawy) oraz budową alternatywnej infrastruktury.

Wśród rozwiązań docelowych znalazła się budowa drogi dojazdowej do plaży przy Podziemnym Mieście wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla punktu ratowniczego, usług gastronomicznych i usług plażowych. Droga winna spełniać parametry drogi publicznej i umożliwić transport komunikacji zbiorowej. Poza tym budowa dwóch parkingów z łączną ilością miejsc postojowych nie mniejszą niż 300: jeden parking przy Podziemnym Mieście drugi w odległości nie większej niż 400 metrów od plaży. Projekt porozumienia mówi także o kontynuacji budowy drogi rowerowej ul. Barlickiego od Straży Pożarnej do Podziemnego Miasta, budowie infrastruktury dla ratowników, a także zaplecza technicznego przy plaży obejmującego min. toalety, budynek służący obsłudze plaży oraz budynek wypożyczalni sprzętu plażowego. Ostatnim punktem jest przebudowa nabrzeża GPK przy Latarni Morskiej celem dostosowania go do potrzeb białej floty. Rozwiązania docelowe winny zostać zrealizowane najpóźniej do końca czerwca 2024 r.

Powyższe oczekiwania nie oznaczają wcale, że budowa ulicy Ku Morzu w nowym przebiegu –  od zachodniej strony terminalu – ma zostać anulowana. Miasto oczekuje przystąpienia do realizacji tej drogi niezwłocznie po odwołaniu strefy ochronnej jak również umożliwienia transportu publicznego w obrębie strefy ochronnej.

Powyższe ustalenia Miasto zawarło w propozycji uchwały rady miasta, która dałaby delegację prezydentowi do dalszej negocjacji warunków zmiany porozumienia z Gaz System. Niestety radni odłożyli podjęcie uchwały na kolejny termin z uwagi na czas niezbędny do szczegółowego zapoznania się  z jej zapisami.

Źródło: UM Świnoujście

Plan zagospodarowania przestrzennego – potrzebna szybka uchwała

Mieszkańcy prawobrzeża chcą korzystać z plaży na wyspie Wolin podobnie, jak to ma miejsce na wyspie Uznam, gdzie występuje odpowiednia infrastruktura. Natomiast zabytki w rejonie portu, takie jak Latarnia morska i Fort Gerharda to jedne z najbardziej popularnych obiektów w Świnoujściu, licznie odwiedzanych przez turystów. Wielu przedsiębiorców i wynajmujących pokoje czerpie dochody z działalności związanych z obsługą turystów.

Realizacja budowy dróg i infrastruktury, które znalazły się wśród oczekiwań świnoujskiego samorządu, będzie możliwa po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Wolińskiej. Dlatego tak ważne były spotkania z przedstawicielami mieszkańców Prawobrzeża, które odbyły się w ubiegłym tygodniu. W trakcie spotkań omówiony został stan obecny, tj. co jest już zawarte w projekcie planu zagospodarowania miasta oraz to, na co jeszcze zwrócić uwagę.

W planie przewidzianych zostało łącznie 7 wejść na plażę, prowadzących m.in. od planowanej drogi rowerowej R10. Jest tam również mowa o dwóch publicznych drogach dojazdowych, o parkingach i kempingu, małej gastronomii przyplażowej, toaletach. Sprawne działania inwestycyjne będą możliwe, kiedy szybko uchwalony zostanie plan zagospodarowania przestrzennego. Robocza wersja projektu planu zostanie w najbliższym czasie skonsultowana również na zgromadzeniach mieszkańców osiedli. Uchwalenie planu jest konieczne dla sprawnego zorganizowania infrastruktury turystycznej przy plaży na wyspie Wolin, ponieważ są to tereny Lasów Państwowych i Urzędu Morskiego.

Bez rozstrzygnięć planistycznych nie można zmienić przeznaczenia tych terenów na inne cele niż leśne oraz ochrony nadmorskiego pasa technicznego. Z uwagi na ogromną dynamikę zmian w rejonie procedowanego planu, jego uchwalenie wydłużyło się o kilka lat z przyczyn niezależnych do samorządu. W międzyczasie bowiem Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście znacznie powiększył granice portu w kierunku Międzyzdrojów, co mocno ograniczyło turystyczne wykorzystanie plaży (z 6 km plaży pozostało 4 km), GDDKiA przystąpiła do budowy drogi ekspresowej S3, PKP modernizuje kolej. Trzeba było czekać na wszelkie docelowe rozstrzygnięcia powyższych podmiotów, ponieważ nie były w stanie docelowo określić swoich zamierzeń i negatywnie opiniowały propozycje planu zagospodarowania.

Z uwagi na bardzo duży stopień skomplikowania sprawy, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, podjął się roli koordynowania wszelkich licznych służb publicznych, aby wspomóc Miasto w osiągnięciu niezbędnych uzgodnień. We wtorek 25 kwietnia kolejne spotkanie u wojewody, z udziałem przedstawicieli rady miasta, zarządów osiedli oraz urzędu miasta Świnoujście. Odbędzie się również spotkanie z Gaz System ws. zapisów do porozumienia, zapewniających alternatywny dostęp do plaży i zabytków.

Co jeszcze należy zrobić

Podczas spotkań z zarządami osiedli dyskutowana była również kwestia dwóch przejść podziemnych pod torami kolejowymi, których niezwłocznej realizacji domagają się mieszkańcy Przytoru i Łunowa. Jedno z tych przejść będzie budowała  PKP PLK, której Miasto przekazało wszelką niezbędną dokumentację. Drugie przejście ma budować Miasto. W tym zakresie prace z przyczyn opisanych powyżej również bardzo się wydłużyły. Fakt, że krzyżują się one z modernizowanymi lianami kolejowymi oraz budowaną drogą S3, spowodowało konieczność koordynacji tych czterech inwestycji, gdzie priorytet zastrzegły sobie podmioty publiczne. Obecnie dokumentacja na podziemne przejścia jest w końcowej fazie aktualizacji. Docelowo ma szansę być wybudowana w 2024 r.

Zarówno przedstawiciele Miasta, jak i zarządów osiedli zgodni byli co do możliwości uruchomienia transportu autobusowego ul. Ku Morzu, pod nadzorem strażników. W zgodnej opinii wszystkich transport ten nie stoi w sprzeczności z ustawą, która mówi o zakazie przebywania w zamkniętej strefie. Przejazdy strzeżone przez strefy są realizowane w całym świecie, w nie mniej strategicznych obszarach. Takie rozwiązanie zapewni w sposób najbardziej sprawny i najmniej kosztowny dostęp do plaży i latarni, do czasu wybudowania docelowych zamiennych  dróg. Miasto stoi na stanowisku, że wszelkie powyższe działania nie powinny odbywać się kosztem samorządu i powinny być sfinansowane przez port i Gaz System. Obecnie Miasto współpracuje z Wojewodą i Gaz Systemem ws. wypracowania jak najlepszych rozwiązań, korzystnych dla wszystkich stron i zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa terminalu.

Zobacz także:

Ul. Ku Morzu w Świnoujściu została zamknięta – mieszkańcy chcą dostępu do plaży i zabytków!

Fort Gerharda walczy… Petycja w sprawie bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego mieszkańców Świnoujścia

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl