Na czym najbardziej zależy mieszkańcom Szczecina? Wnioski z konsultacji społecznych.

Od 19 marca do 19 kwietnia trwały konsultacje społeczne, których przedmiotem była przyszłość Szczecina. Mieszkańcy mieli szansę wnieść swoje uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Jak się okazało duży odzew wywołała kwestia utrzymania targowiska „Manhattan”. Na czym jeszcze zależy mieszkańcom Szczecina?

We wskazanym terminie wpłynęło łącznie 451 uwag mieszkańców, a w samych konsultacjach wzięło udział 4 196 osób, które podpisały się imiennie na formularzach. Każdy komentarz obrazuje oczekiwania i potrzeby szczecinian. Wynika z nich, jak duże znaczenie ma dla nich ochrona terenów zielonych, w drugiej kolejności zaś usługi sportowe i rekreacja.

konsultacje społeczne Szczecin
Fot. Przemysław Słowik/ Facebook

Według specjalnego raportu, który jest podsumowaniem przeprowadzonych konsultacji, najwięcej głosów oddano w sprawie utrzymania targowiska „Manhattan” (3326). Dużym zainteresowaniem cieszyła się również kwestia utrzymania, rozwoju i ochrony terenu zieleni Alt Buchholz. Przypomnijmy, że w kwietniu odbyły się specjalne spacery do dawnego folwarku, mające zwrócić uwagę mieszkańców i władz na to, jak unikalnym miejscem z wyjątkowym ekosystemem jest Stare Bukowo. Swoje uwagi na temat tego terenu wniosło 461 osób. Ważnymi aspektami zagospodarowania przestrzennego miasta okazało się: utrzymanie funkcji sportowej stadionu przy ulicy Chopina (98 osób); wprowadzenie usług społecznych (żłobek, przedszkole, szkoła, park) dla zabudowy wielorodzinnej przy ul. Cukrowej (77 osób) oraz utrzymanie terenu rekreacyjnego z zielenią przy ul. Wszystkich Świętych (35 osób).

konsultacje społeczne Szczecin
Fot. Przemysław Słowik / Facebook

Do konsultacji oraz do ich wyniku odniósł się na swoim profilu prezydent, Piotr Krzystek. Już teraz wiadomo, że przychyli się do kwestii wywołujących najwięcej emocji i kontrowersji.

Jak zostaną wykorzystane uwagi wniesione przez mieszkańców? Te, które mieszczą się w zakresie merytorycznym Studium zostaną poddane analizie, rozstrzygnięte przez Prezydenta, a następnie wprowadzone do projektu Studium. Część z nich – ze względu na szczegółowość i zakres merytoryczny – zostanie włączona do zasobu wniosków do planów miejscowych lub zmian planów miejscowych. Jeszcze inna część, która nie dotyczy kompetencji planistycznych zostanie przekazana do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta Szczecin i jednostek organizacyjnych celem ich dalszego analizowania i podjęcia ewentualnych działań.

Pełen raport z przeprowadzonych konsultacji dostępny TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl