Trwa nabór zgłoszeń do miejskiego programu „Zefirek”, w którym można otrzymać 7500 zł na likwidację starego pieca. Wszystko w trosce o czyste powietrze.

Do rozdania jest 250 grantów w formie dofinansowania inwestycji, polegających na likwidacji starego pieca na paliwo stałe i instalacji nowego, bardziej ekologicznego systemu ogrzewania.
Głównym celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza a więc poprawa jakości powietrza na terenie Szczecina, poprzez ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz zwiększenie liczby stosowanych urządzeń o wysokiej sprawności.

Każdy mieszkaniec zakwalifikowany do programu uprawniony jest do otrzymania dofinansowania w kwocie 7500 zł.

Grant jest udzielany na wykonanie zadań w lokalach mieszkalnych lub w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miasta Szczecin, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dofinansowanie dotyczy tylko zadań planowanych, przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy (np. demontaż starego pieca) może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub jej rozwiązaniem.

Warunkiem przyznania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie ich jednym lub kombinacją kilku niżej wymieniowych systemów.

Wybór nowego systemu ogrzewania nie może być przypadkowy. W pierwszej kolejności należy rozpatrywać opcje najkorzystniejsze z punktu widzenia Programu Antysmogowego. Tylko w sytuacji, gdy nie są one możliwe do zrealizowania np. przez brak istniejącej sieci ciepłowniczej, gazowej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione, można rozpatrywać kolejną opcję z listy.

Możliwe opcje według kolejności rozpatrywania:

1) podłączenie do sieci ciepłowniczej lub,

2) zainstalowanie ogrzewania gazowego lub,

3) zainstalowanie innych rodzajów źródeł ciepła:

    • zainstalowanie ogrzewania elektrycznego,
    • zainstalowanie ogrzewania olejowego,
    • zainstalowanie ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,
    • zainstalowanie ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Granty są przyznawane na podstawie zgłoszeń złożonych przez mieszkańców miasta, w oparciu o zlecone przez Gminę Miasto Szczecin świadectwa charakterystyki energetycznej.

Składanie wniosków:

Formularze zgłoszeniowe należy pobierać ze strony internetowej: https://www.szczecin.eu/pl/zielone-miasto/zefirek-program-wymiany-piecow
lub http://www.bip.um.szczecin.pl/chapter_131268.asp

Na powyższych stronach dostępny jest szczegółowy regulamin programu oraz przykładowy, wypełniony wzór zgłoszenia.

Wypełnione wnioski można przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

lub wrzucać do specjalnej urny, ustawionej przy wejściu do lewego skrzydła urzędu (dawna filharmonia), w dni powszednie między 7:30 – 15:30.

Z osobami, które złożą wnioski urzędnicy będą kontaktować się telefonicznie.

Informacje na temat programu „Zefirek” udzielane są również pod numerem tel.  91 42 45 845, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Najważniejsze terminy:

  1. Zgłoszenia należy dokonywać w formie papierowej od 16.03.2020 r.
  2. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji środków dotacji jednak nie później niż do 30.09.2021 r.

Program „Zefirek” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
Całkowita wartość projektu: 2 259 750,00 zł
Dofinansowanie z EFRR: 2 259 750,00 zł

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl