Nowy plan dla terenu po fabryce Stoewera

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bolinko – Niemierzyńska 3” w Szczecinie przeszedł znaczące zmiany, które mają na celu stworzenie atrakcyjnego kwartału z obszarem zieleni i nową zabudową. Ta rewizja planu jest rezultatem zobowiązań przyjętych przez Miasto w trakcie prac nad obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Podczas konsultacji społecznych dotyczących Studium, zgłoszono liczne wnioski sprzeciwiające się budowie drogi, która miała połączyć rondo im. J. Giedroycia z ulicą Niemierzyńską. Mieszkańcy wyrazili życzenie odbudowy kwartału zabudowy. Wnioski zostały uwzględnione w trakcie prac nad Studium oraz w procesie przygotowywania planu zagospodarowania dla tego obszaru, który zostanie omówiony na najbliższej sesji Rady Miasta.

Nowy plan zakłada odtworzenie kwartału, który głównie składa się z pozostałości po kompleksie fabrycznym z XIX wieku. Ponadto, wprowadza spójne zapisy dotyczące parametrów zabudowy i infrastruktury drogowej, co przyczyni się do uporządkowania zagospodarowania tego obszaru oraz tworzenia nowej zabudowy, która będzie zgodna z historycznym układem urbanistycznym. Plan uwzględnia również obiekty, które są wpisane do rejestru zabytków oraz figurują w gminnej ewidencji zabytków.

W odpowiedzi na oczekiwania społeczności wyrażone podczas prac nad Studium, plan zakłada również rozbudowę zabudowy obrzeżnej kwartałów wzdłuż ulicy Długosza i ulicy Krasińskiego, a także w okolicach ronda im. J. Giedroycia. Istniejące kamienice, w tym znana rodzinna Piekarnia z ulicy Długosza, oferująca swoje wyroby od 1945 roku, będą zachowane.

Więcej TUTAJ

Zobacz także:

Nowe rozwiązania w projekcie „Bolinko-Niemierzyńska 3”

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl