Chcesz coś zmienić w Unii Europejskiej? Sprawdź te dwa sposoby!

Środowisko, ochrona konsumentów, rolnictwo, rybołówstwo, energetyka, transport,  handel. Chcesz coś zmienić w którejś z tych dziedzin, którymi zajmuje się Komisja Europejska? Działaj!

Europejska inicjatywa obywatelska pozwala obywatelom proponować konkretne zmiany w prawie i uczestniczyć w demokratycznych jej zmianach. Jest to pierwsze narzędzie dane mieszkańcom Unii.

Jedno narzędzie, dwa sposoby

Skorzystać z niej można na dwa sposoby. W pierwszym przypadku należy zgłosić inicjatywę razem z sześcioma innymi mieszkańcami różnych krajów UE i zebrać minimum milion podpisów. W drugim wystarczy wesprzeć interesującą nas inicjatywę podpisując formularz deklaracji poparcia. Ważne jest tylko posiadanie wieku, który uprawnia do głosowania i obywatelstwa jednego z krajów należących do UE.

Do tej pory zarejestrowano już ok. 50 inicjatyw z czego tylko 2 skończyły się całkowitym odrzuceniem przez Komisję Europejską i to tylko dla tego, że wykraczały poza jej kompetencje. Inne, którym udało się osiągnąć wymaganą ilość podpisów zostały przyjęte przez Parlament Europejski w całości lub częściowo.

Poniżej kilka inicjatyw, którym udało się zebrać ponad milion podpisów:

„Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!”
Inicjatywa mająca na celu stworzenie odpowiednich aktów prawnych by każdy człowiek miał dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych. Jednoczenie postulowano aby dostawa wody oraz zarządzanie zasobami wodnymi nie podlegały zasadom rynku wewnętrznego oraz aby usługi wodne były wyłączone z urynkowienia.

„Stop Wiwisekcji”
Tą inicjatywą chciano zaprzestać przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. Powoływano się na badanie naukowe, które jasno określają, że „modele zwierzęce” nie są adekwatne do badań na ludzkie reakcje. Chciano również przedstawienie nowej propozycji testów stosowanych w badaniach biomedycznych i toksykologicznych adekwatnych dla ludzkiego gatunku.

„Zakaz stosowania glifosatu i ochrona ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami”
Chciano tą inicjatywą wprowadzenia zakazu stosowania środka chwastobójczego na bazie glifosatu, zreformować procedurę zatwierdzania pestycydów i ich ograniczenie w całej UE. To pozwoliłoby zmniejszyć występowanie nowotworów u ludzi i zapobiegłoby zmniejszeniu degradacji ekosystemów.

Więcej informacji można uzyskać TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl