Fundusze Europejskie dla oświaty. Nowy zawód – nowa szansa

08:00

Na oświatę i szkolenie zawodowe nie brakuje unijnych funduszy. Programów, które pozwalają po nie sięgnąć, jest wiele. Mogą z nich korzystać uczniowie i nauczyciele, młodociani pracownicy, szkoły i placówki, które prowadzą kształcenie zawodowe oraz – co jest warte podkreślenia – instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Bo często to właśnie nabyte na kursach czy szkoleniach praktyczne umiejętności decydują o tym, co najważniejsze – o wyborze właściwego zawodu.

Praktyka czyni mistrza

Mamy wspaniałą młodzież, trzeba tylko dać jej odpowiednie narzędziamówi z przekonaniem Wiesław Kowalczyk, dyrektor koszalińskiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku. I wie, co mówi, bo z powodzeniem od lat uczy fachu młodzież, także tę tak zwaną trudną. Od lat też sięga po dotacje.
Stawiamy na praktykę, a możemy to robić właśnie dzięki Funduszom Europejskim – podkreśla.
Zakład Doskonalenia Zawodowego daje szansę na zdobycie fachu często tym, którzy w innych warunkach nie mogliby go mieć.
Największym moim sukcesem są kursy zawodowe dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie – opowiada dyrektor. – Trafia tam młodzież trudna, która w życiu zbłądziła. Nasze kursy zawodowe pozwalają jej zmienić dotychczasowe życie. Dzięki Funduszom Europejskim z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w latach 2007-2013 młodzi ludzie wzięli udział w projekcie „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich” dla około 220 osób. Ukończyli m.in. kursy spawacza, glazurnika, tynkarza, a także technika robót wykończeniowych i brukarza.
Młodzi  chcą się uczyć fachu, bo widzą, że pracują z nimi praktycy. Rolę takich właśnie pedagogów szczególnie podkreśla dyrektor.
Najważniejsza jest nauka umiejętności poparta wiedzą. Młodość nie znosi długich godzin spędzonych na teoretyzowaniu. Chce widzieć efekty. A dzięki współpracy z przedsiębiorcami wykonywane zadania na kursach są faktycznie przydatne. Kursanci widzą, że robią coś ważnego i solidnie się do swojej pracy przykładają – zapewnia Wiesław Kowalczyk.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 121
koszalin@zdz.slupsk.pl

 

Obecnie koszaliński ośrodek wraz z Ochotniczym Hufcem Pracy realizują unijny program pod nazwą „Obudź swój potencjał – YEI”  w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych realizowanej m.in. ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Bezpłatne dla uczestników kursy ruszą w listopadzie. Młodzież pozna zawód  spawacza MAG oraz glazurnika.
Więcej informacji w Zachodniopomorskiej Komendzie Wojewódzkiej OHP.
Koordynator Wojewódzki „Akcji Aktywizacji – YEI”! – Aleksandra Kamińska.
Kontakt  e-mail: a.kaminska@ohp.pl, tel. 91 812-79-81, wew. 143.

Współpraca ze szkołami

Doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji ma także Zespół Szkół nr 10 w Koszalinie, czyli popularna „samochodówka”. Projekt „Najlepszy w zawodzie”, zrealizowany w latach 2014 – 2015, obejmował kilka kursów. Obsługi koparko-ładowarki nauczyło się 10 osób,  uprawnienia energetyczne do 1 kV uzyskało 15 osób, natomiast z  obsługi programu transportu i spedycji 6000 skorzystało 6 osób. Drugi projekt – „Szkoły zawodowe dodają skrzydeł”  (realizacja w latach 2008-200) – obejmował dwa kursy: obsługi żurawia przenośnego dla 88 osób i pierwszej pomocy dla 145 uczestników.

Najświeższym przedsięwzięciem jest współpraca z dwiema darłowskimi placówkami – Zespołem Szkół Morskich i Zespołem Szkół im. S. Żeromskiego. Projekt „Szkolenia zawodowe szansą na udany start w przyszłość” przeznaczony jest dla 100 osób. Obejmuje m.in. utworzenie platformy edukacyjnej, organizację dodatkowych szkoleń i kursów zawodowych z modemem językowym. Co niezmiernie istotne – kursy i szkolenia będą organizowane w ścisłej współpracy z pracodawcami. Program ma ruszyć w styczniu.

Dofinansowanie unijne pomaga też wzbogacać wyposażenie placówek edukacyjnych. Koszalińskie Centrum Kształcenia Ustawicznego brało udział w kilku projektach unijnych, wśród nich był obejmujący poprawę wyposażenia bazy dydaktycznej. Placówka wzbogaciła się o sprzęt komputerowy i technodydaktyczny.

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie
ul. Jana Pawła II 17
www.ckukoszalin.edu.pl

 

CKU w ramach programu Comenius zrealizowało projekt „Pociąg do Europy”.

Pozwolił on na wykorzystanie nowoczesnych technologii, wymianę doświadczeń i kontakt z uczestnikami przedsięwzięcia z innych krajów – mówi Marek Magiera, koordynator projektu. Wzięli w nim udział uczniowie 24 szkół zawodowych z 23 państw Europy. Celem projektu było doskonalenie nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wytwarzania (w tym obróbki materiałów za pomocą urządzeń sterowanych komputerowo, czyli tzw. obróbki CNC) oraz zbudowanie pociągu składającego się z lokomotywy i wagonów wykonanych na obrabiarkach sterowanych numerycznie, według wspólnie wypracowanych projektów i technologii.

Centrum uzyskało w rozstrzygniętym na początku października konkursie dofinansowanie na doposażenie bazy i wprowadzenie do oferty nowego kierunku kształcenia w szkole policealnej. Projekt zakłada, że słuchacze, którzy podejmą naukę, uzyskają dostęp do nowoczesnych materiałów dydaktycznych i podręczników. Będą mogli skorzystać z certyfikowanych kursów, które pozwolą na uzupełnienie wykształcenia w zawodzie, zostaną przygotowani do pojęcia działalności gospodarczej, a także będą mieli również możliwość zrobienia kursu prawa jazdy.  A zatem nowoczesna baza, pomoce dydaktyczne i dodatkowe kursy zwiększające szanse na podjęcie pracy w wybranym zawodzie, to wymierne korzyści płynące z pozyskanych środków w ramach Funduszy Europejskich. Obecnie przygotowywane są kolejnie projekty, a w perspektywie wsparcie dla innych zawodów i słuchaczy, którzy podejmą naukę w CKU.

Warto skorzystać!

Trwają konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII EDUKACJA:

  • 8.4. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i  placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF);
  •  8.8. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla KKBOF.Pod tymi nazwami kryje się wymierna unijna pomoc dla sektora oświaty i szkolnictwa zawodowego. ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, to nic innego, jak wspólne działania samorządów miast i otaczających je gmin na rzecz rozwoju. Mają one też wydźwięk w oświacie i kształceniu zawodowym. W ramach tych dwóch konkursów Europejski Fundusz Społeczny może być wydatkowany na upowszechnianie edukacji przedszkolnej, wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. A także wsparcie placówek i szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ich uczniów, ale również dorosłych, uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Na dofinansowanie projektów w ramach ww. Działań ZIT KKBOF przewidziano w roku 2016 r. ponad 25 milionów złotych.

W projektach, które mogą wziąć udział w konkursach, należy uwzględniać m.in. podnoszenie kompetencji dostosowanych do rynku pracy, zwrócić uwagę na zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, a także na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Można również zadbać o lepszą bazę dydaktyczną i naukową.

Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzki Obszar Funkcjonalny obejmuje:
• miasta: Koszalin, Kołobrzeg, Białogard oraz
• gminy: Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie.

 

Wnioski składać można do 31.10.2016. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 28.02.2017.

Natomiast do 30 listopada 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Grupy docelowe to nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych oraz publicznych domów kultury. Do konkursu przystąpić mogą m.in. organizacje pozarządowe, ich partnerstwa z samorządami, publiczne instytucje oświatowe, edukacyjne i kulturalne, a także szkoły wyższe.

Maksymalny poziom dotacji wynosi 95% wydatków kwalifikowanych, a minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 300 tys. złotych.

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs3.2-pytania@cppc.gov.pl.

Więcej na www.rpo.wzp.pl

Tu znajdziesz informacje:

Główny Punkt Informacyjny FE
Szczecin, ul. Kuśnierka 12 B
email: gpi@wzp.pl
tel. 800 34 55 34
91 432 94 32
91 432 94 33
91 342 94 35

Lokalne Punkty Informacyjne FE:

1. Koszalin, Aleja Monte Casino 2
email: lpi-koszalin@wzp.pl
tel. 94 317 74 07
94 317 74 05
94 317 74 09

2. Szczecinek, ul. 28 lutego 16
email: lpi@powiat.szczecinek.pl
tel. 94 372 92 50
94 372 92 47

3. Gryfice, Plac Zwycięstwa 37
email: lpi@gryfice.pl
tel. 91 384 84 86
91 384 84 89

4. Pyrzyce, ul. Lipiańska 4
email: lpi@pyrzyce.pl
tel. 91 881 13 02
91 881 13 03

Wyszukiwarka dotacji:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 Artykuł sponsorowany