ZDiTM przypomina o przedłużeniu uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów

Zostały niespełna dwa tygodnie, by przedłużyć uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Szczecina dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uprawnienie nadawane jest do 30 września każdego roku, więc za niecałe dwa tygodnie ubiegłoroczne straci ważność.

Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych, którzy realizują podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego (z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych). Uczniowie muszą mieszkać na terenie Szczecina lub gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane porozumienie dotyczące tego uprawnienia.

Żeby nie stracić uprawnień, należy udać się do dowolnej kasy ZDiTM w Szczecinie i mieć ze sobą:

  • kartę SKA
  • ważną legitymację szkolną według wzoru Ministra Oświaty i Wychowania
  • zaświadczenie o miejscu zamieszkania (jeżeli nie ma tej adnotacji na legitymacji) wydane przez szkołę

Uprawnienia zostają przedłużone na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i/lub ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania ucznia (tj. ww. legitymacji szkolnej z wpisanym adresem zamieszkania ucznia lub aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym adres zamieszkania wystawionym przez szkołę opatrzonego pieczątką szkoły i podpisem dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej przez szkołę) – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM w Szczecinie.

Uprawnienie nadawane jest na okres ważności określony na legitymacjach szkolnych.

Ustalone zasady wynikają z potrzeby rozliczeń z gminami ościennymi i obowiązują na podstawie uchwały Rady Miasta Szczecin.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl