Na Międzyodrzu zaczyna się następny etap robot. Sprawdź, co i kiedy jest zaplanowane

To będzie ogromne zadanie logistyczne dla wykonawcy. Na Międzyodrzu zaczyna się następny etap robót dotyczący przebudowy układu drogowego. Czas na mobilizację bitumiczną!

Jaki jest harmonogram prac?

Od poniedziałku 26 września 2022 roku, przez prawie dwa tygodnie w różnych punktach przebudowywanego układu drogowego w rejonie ulicy Energetyków, prowadzone będą prace polegające na układaniu na jezdniach warstwy ścieralnej nawierzchni. Wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu. Wykonanie tych prac jest zależne od pogody. Roboty drogowe będą wykonywane w paru etapach.

Etapowanie obejmie zamykanie dla ruchu ulic Energetyków, Zbożowej, Władysława IV, Celnej, Św. Floriana, Bulwaru Gdańskiego i Śląskiego, Bytomskiej. W tych miejscach, w których jest to niezbędne zostanie zachowany dojazd do firm. Miejscami planowane jest ręczne kierowanie ruchem. Nie będzie zmian w komunikacji miejskiej.

Etapy robót

26-28.09.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Energetyków w rejonie ronda. Planowane jest tymczasowe zamknięcie ronda na ulicy Energetyków. Prace mają być wykonywane w godzinach nocnych. Ruch pojazdów będzie odbywać się na wprost dla obu kierunków oraz w prawo na ul. Św. Floriana dla pojazdów jadących w kierunku Centrum Szczecina. Możliwe ręczne kierowanie ruchem.

Roboty na rondzie będą prowadzone w trzech etapach:

  • Etap I – wykonanie nawierzchni bitumicznej na wyspach przy skrzyżowaniu ulic Energetyków i Świętego Floriana.
  • Etap II – wykonanie nawierzchni bitumicznej na pasie wewnętrznym. Ruch będzie poprowadzony pasem zewnętrznym.
  • Etap II – wykonanie nawierzchni bitumicznej na pasie zewnętrznym. Ruch będzie poprowadzony pasem wewnętrznym.
Źródło: UM Szczecin

29-30.09.2022 – prace będą w rejonie nowego ronda przy ulicy Zbożowej i Władysława IV i parkingu. Całkowite zamknięcie ulicy. Objazd zostanie wytyczony przez ul. Spichrzową.

29-30.09.2022 – w godzinach od 23:50 do 5:00 wykonywany będzie demontaż rozjazdów nakładkowych na torowisku tramwajowym. Przywrócony zostanie docelowy ruch tramwajowy na ul. Energetyków.

1.10-3.10.2022 w godzinach od 3:00 rano do 4:00 rano prace prowadzone będą wzdłuż ulicy Energetyków. Ulica Energetyków będzie wyłączona z użytkowania dla samochodów osobowych. Zachowany będzie ruch pojazdów komunikacji miejskiej, możliwy będzie również dojazd do podmiotów znajdujących się w rejonie sąsiadującym z ulicami objętymi robotami. Zalecany objazd zostanie wytyczony ciągiem – Al. Niepodległości, Placem Żołnierza oraz Trasą Zamkową.

Prace wzdłuż ul. Energetyków

Etap I – prace będą wykonywane na jezdni wjazdowej do centrum, na odcinku od Mostu Długiego do skrzyżowania z ul. Kanał Parnicki. Ruch dojazdowy dla podmiotów w rejonie inwestycji będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wyjazdowej z centrum. Na obu wlotach Mostu Długiego, w rejonie Ronda Portowców oraz na zakończeniu robót tj. skrzyżowaniu ulic Gdańskiej/Kanał Parnicki zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego/Nabrzeże Wieleckie zostanie wyłączona. Dojazd do ulicy Władysława IV będzie odbywał się poprzez objazd ulicami Świętego Floriana/Bulwar Gdański.

Etap II – prace będą wykonywane na jezdni wyjazdowej z centrum, na odcinku od Mostu Długiego do skrzyżowania z ul. Kanał Parnicki. Ruch dojazdowy dla podmiotów znajdujących się w rejonie inwestycji będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wjazdowej do centrum. Na obu wlotach Mostu Długiego, w rejonie Ronda Portowców, przy zjeździe z ul. Energetyków na ul. Władysława IV oraz na zakończeniu robót, czyli skrzyżowaniu ulic Gdańskiej/Kanał Parnicki zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego/Nabrzeże Wieleckie zostanie wyłączona. Dojazd do ulicy Bulwar Gdański/Celnej będzie odbywał się poprzez objazd ulicą Władysława IV.

 

3-4.10.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Celnej, Bytomskiej, i Władysława IV. Planowane jest całkowite zamknięcie ulic.

5.10.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Bulwar Śląski i Gdański. Nastąpi całkowite zamknięcie ulic.

6.10.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Św. Floriana. Planowane jest całkowite zamknięcie ulicy.

O inwestycji

Inwestycja to przebudowa ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Prace obejmują jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska. Chodzi o to, żeby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

Termin wykonania nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Dofinansowanie

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl