Ruszył nabór do szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

9 maja br. rozpoczął się nabór do szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. Tegoroczna rekrutacja będzie wyjątkowa, bo wezmą w niej udział zarówno absolwenci 8-letnich szkół podstawowych, jak i młodzież kończąca 3-letnie gimnazja.

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że szczecińskie licea ogólnokształcące dla młodzieży, technika i szkoły branżowe I stopnia przygotowały na rok szkolny 2019/2020 łącznie 7400 miejsc w klasach pierwszych (ok. 3700 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych i drugie tyle dla absolwentów gimnazjów). Rekrutacja będzie odbywać się w tym samym czasie, jednak każda ze szkół utworzy odrębne klasy dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum. Absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej i absolwenci gimnazjów będą uczyć się w osobnych oddziałach i realizować odrębne podstawy programowe.

Rekrutacja będzie prowadzona za pomocą systemu elektronicznego. Na stronie internetowej naboru (https://nabor.pcss.pl/szczecin) można znaleźć m.in. ofertę poszczególnych placówek, zasady oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego, a także poradnik dla kandydatów (można go również pobrać TUTAJ).

Jak wypełnić podanie?

Każdy uczeń może wybrać maksymalnie trzy szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę klas. Bardzo ważna jest jednak kolejność, w jakiej wpisuje się poszczególne klasy.

Na pierwszym miejscu na liście preferencji kandydat powinien wpisać szkołę i klasę, w której najbardziej chciałby się uczyć – mówi Lidia Rogaś, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. – Jeśli zgromadzona przez ucznia liczba punktów będzie niewystarczająca znajdzie miejsce w kolejnych oddziałach lub placówkach wskazanych w podaniu. Oznacza to, że im dłuższa lista preferencji, tym większe są szanse, że system przydzieli go do jednej ze wskazanych przez niego klas.

Na liście preferencji nie należy wpisywać szkół, które nie korzystają z elektronicznego systemu rekrutacji w Szczecinie.

Po wypełnieniu wniosku w systemie elektronicznym, trzeba go wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły pierwszego wyboru. Dokument musi również zostać podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum będą takie same. Pod uwagę brane będą: wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, szczególne osiągnięcia, a także ukończenie szkoły z wyróżnieniem. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do placówek wymagających indywidualnych predyspozycji (np. klasy sportowe, dwujęzyczne) ważne będą również wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Harmonogram rekrutacji

Wypełnione dokumenty kandydaci mogą składać w szkołach do 18 czerwca do godz. 15.00. Należy jednak pamiętać, że w przypadku oddziałów sportowych, dwujęzycznych czy międzynarodowych czas na złożenie dokumentów upływa znacznie wcześniej, bo 21 maja br. Związane jest to z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prób sprawności fizycznej czy też testów predyspozycji językowych. Po zakończeniu aktualnego roku szkolnego, od 21 do 25 czerwca br. kandydaci będą musieli uzupełnić złożony wniosek o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. Wstępne wyniki tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zostaną ogłoszone 5 lipca. Następnie, rodzice lub opiekunowie prawni kandydata wstępnie zakwalifikowanego będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia go do danej placówki. Ostateczne wyniki naboru znane będą 12 lipca br. do godz. 12.00.

Rekrutacja uzupełniająca

Jeśli kandydat nie zostanie przyjęty do żadnego oddziału wskazanego na podaniu w naborze właściwym, będzie mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w placówkach dysponujących wolnymi miejscami. Nabór dodatkowy również będzie prowadzony za pomocą systemu elektronicznego, a uczniowie będą mieli czas na złożenie dokumentów od 12 do 16 lipca br. 7 sierpnia br. poznamy kandydatów zakwalifikowanych, a 9 sierpnia zostaną ogłoszone ostateczne wyniki naboru uzupełniającego.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl