Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jakie zasady i terminy obowiązują w 2021?

Od 1 marca startuje nabór do przedszkoli i do klas I w szkołach podstawowych. Później, bo od 17 maja, będzie można składać wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Jakie terminy i zasady obowiązują w tegorocznym naborze? O tym w naszym artykule.

Są już znane terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Szczecinie. Oto garść niezbędnych informacji dla rodziców oraz uczniów.

Rekrutacja do przedszkoli

Od 1 marca 2021 roku startuje nabór do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Szczecinie. Odbywa się on elektronicznie za pośrednictwem specjalnej strony. Jeszcze do 26 lutego rodzice dzieci już przyjętych mogą składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, do którego uczęszcza dziecko. Ważne daty:

 • od 1 marca do 19 marca 2021 roku – składanie wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z wymaganymi dokumentami;
 • Do godz. 15:00 w dniu 16 kwietnia 2021 roku – zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • W dniach 19 – 21 kwietnia 2021 roku – rodzice są zobowiązani złożyć potwierdzenie  woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu;
 • Dnia 23 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

Lista kandydatów, zarówno zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie udostępniona w widocznym miejscu w siedzibie placówki bądź na stronie naboru na indywidualnym koncie.

Kto może się ubiegać o miejsce w przedszkolu

W rekrutacji mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2015-2018, które mieszkają wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin, i które w roku szkolnym 2020/2021 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych lub chcą zmienić placówkę. W sytuacji, kiedy liczba kandydatów będzie większa niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów musi zostać udokumentowane stosownymi oświadczeniami.

Ważne informacje

Przy uzupełnianiu wniosków należy podać trzy wybrane placówki, na pierwszym miejscu wpisując tę, na której najbardziej nam zależy. Nie wystarczy wypełnić formularz w formie elektronicznej, trzeba go wydrukować, podpisać i zanieść do placówki pierwszej preferencji – w przeciwnym wypadku dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji. Jeżeli dziecko nie dostanie się do żadnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego może wziąć udział w naborze uzupełniającym. Ważne daty:

 • 16-18.08.2021r. – składanie wniosków o przyjęcie
 • 19-26.08.2021r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
 • 27.08.2021r. – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 30.08.2021r. – potwierdzenie woli przyjęcia przez rodzica
 • 31.08.2021r. – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Oto jakie terminy obowiązują przy rekrutacji dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych:

 • 01.03. – 19.03.2021r. – składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej (nabór uzupełniający: 16.08. – 19.08.2021);
 • 08.03. – 12.03.2021r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym (nabór uzupełniający: 19.08. – 20.08.2021);
 • 16.03.2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (nabór uzupełniający: 23.08.2021);
 • 29.03. – 09.04.2021r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (nabór uzupełniający: 24.08. – 26.08.2021);
 • 16.04.2021r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nabór uzupełniający: 27.08.2021);
 • 19.04. – 21.04.2021r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w
  formie pisemnego oświadczenia (nabór uzupełniający: 30.08.2021);
 • 23.04.2021r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nabór uzupełniający: 31.08.2021).

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego.

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl