Ogród Dendrologiczny w Przelewicach pod skrzydłami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Przelewice

12:05

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Gminą Przelewice i Ogrodem Dendrologicznym w Przelewicach. Efektem współpracy ma być realizacja wspólnych projektów promujących dziedzictwo przyrodnicze, a także utworzenie jednostki terenowej NIKiDW na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

Zadaniem statutowym Gminy (podobnie jak Instytutu) jest zachowanie dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kultury obszarów wiejskich. Ogród Dendrologiczny wpisuje się również w cele i wspólne obszary zainteresowań tych Instytucji poprzez odtwarzanie tradycyjnych odmian i gatunków roślin oraz prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej dla mieszkańców regionu i kraju.

Porozumienie z 21 stycznia 2020 r. zakłada powołanie Jednostek Terenowych Instytutu w cennych obszarach historyczno-kulturalnych i przyrodniczych Polski, w tym na terenie Pomorza Zachodniego. Deklaruje utworzenie, kosztem NIKiDW takiej jednostki na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, którego zadaniem będzie współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych z zakresu dziedzictwa przyrodniczego. Ogród udostępni przestrzeń przyrodniczą, a Gmina podejmie się promowania działań Instytutu w lokalnej społeczności. Ponadto strony zobowiązują się do współpracy przy pozyskiwaniu środków finansowych i partnerów na wymienione cele.

Jednostka Terenowa w Przelewicach będzie pierwszym oddziałem NIKiDW na terenie Pomorza Zachodniego.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi został powołany z inicjatywy Premier Beaty Szydło i Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi powołanego przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1936 roku. Instytut ma zająć się nie tylko badaniami historycznymi, ale także rozpoznawaniem, ewidencjonowaniem, digitalizacją oraz upowszechnianiem współczesnego dorobku kultury mieszkańców obszarów wiejskich, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Działalność Instytutu dotyczy wszystkiego, co wieś wniosła do dziedzictwa Polski, zarówno kultury duchowej, przejawiającej się w różnego rodzaju sztuce ludowej, folklorze, poezji, również rękodziele ludowym, także kultury materialnej, która wniosła ogromny wkład w rozwój Polski.

Źródło: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi