Na czterech stacjach przyszłej SKM rozpoczną sie prace – place budów przekazane wykonawcom

Szczecin

08:32
Na czterech stacjach przyszłej SKM

Na cztery place budów miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wchodzą kolejni wykonawcy. Przy stacjach Niebuszewo, Drzetowo, Łasztownia i Trzebusz wkrótce rozpocznie się budowa nowej infrastruktury.

SKM Niebuszewo

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 2. budowę parkingu (jezdnia wraz z miejscami postojowymi),
 3. budowę chodników i dojść pieszych do peronów,
 4. budowę obiektów konstrukcyjnych (schody, mury oporowe, szyb windy),
 5. budowę kanalizacji elektroenergetycznej nn – 0,4 kV,
 6. przebudowę kolidujących sieci kablowych elektroenergetycznych nn-0,4 kV,
 7. budowę sieci kablowej elektroenergetycznej oświetleniowej (nn – 0,4 kV),
 8. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
 9. budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 10. budowę monitoringu wizyjnego,
 11. budowę elementów małej architektury (takich jak: wiata rowerowa, stojaki rowerowe, ławek, koszów na odpadki, schody terenowe, pylon informacyjny),
 12. zagospodarowanie zieleni.

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Generalnym Wykonawcą jest firma KRISTONE Krystian Suda. Koszt prac to 17 231 716,21 zł brutto.

SKM Drzetowo

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 2. budowę układu drogowego wraz z miejscami postojowymi i zatoką autobusową,
 3. budowę nawierzchni chodników,
 4. budowę obiektów konstrukcyjnych (schody, mur oporowy),
 5. budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 6. przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia,
 7. budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 8. przebudowę sieci elektroenergetycznej SN,
 9. budowę kanalizacji kablowej elektroenergetycznej nn,
 10. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z siecią monitoringu miejskiego,
 11. budowę wiat przystankowych oraz tablic SIP,
 12. budowę stojaków rowerowych,
 13. zmianę lokalizacji wiaty śmietnikowej,
 14. zagospodarowanie zieleni.

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Generalnym Wykonawcą jest firma KRISTONE Krystian Suda. Koszt prac to 10 250 746,70 zł brutto.

SKM Łasztownia

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 2. budowę układu drogowego wraz ze zjazdami i miejscami postojowymi,
 3. budowę chodnika,
 4. budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 5. przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
 6. budowę kanalizacji deszczowej,
 7. przebudowę sieci gazowej oraz zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej,
 8. budowę zasilania przepompowni wód opadowych,
 9. budowę szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
 10. budowę monitoringu wizyjnego, kanalizacji kablowej oraz powiązań komunikacyjnych z tablicami SIP,
 11. budowę schodów terenowych i pochylni,
 12. budowę elementów małej architektury (takich jak: wiaty przystankowe, kosze na odpadki, stojaki rowerowe, tablice SIP, pylon informacyjny, podpieraczki, ławki),
 13. zagospodarowanie zieleni.

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Generalnym Wykonawcą jest firma KRISTONE Krystian Suda. Koszt prac to 4 305 159,86 zł brutto.

SKM Trzebusz

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 2. budowę jezdni drogi wewnętrznej,
 3. budowę jezdni manewrowych oraz zatoki autobusowej,
 4. budowę miejsc postojowych,
 5. budowę chodników,
 6. budowę skarpy i barierek ochronnych,
 7. budowę sieci kanalizacji deszczowej Ø200 PVC – Ø300 PVC,
 8. budowę sieci kablowej elektroenergetycznej oświetleniowej nn – 0,4 kV,
 9. przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia,
 10. przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej nn – 0,4 kV,
 11. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
 12. budowę monitoringu wizyjnego,
 13. budowę elementów małej architektury (takich jak: kosze na odpadki, stojaki rowerowe, wiat przystankowych, podpieraczek, pylonu informacyjnego),
 14. zagospodarowanie zieleni.

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Generalnym Wykonawcą jest firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna. Koszt prac to 7 667 288,09 zł brutto.

Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. 

/Źródło: UM Szczecin/