Będzie wsparcie dla poszkodowanych przez orkan

Pomorze Zachodnie

Osoby poszkodowane przez huragan mogą liczyć na pomoc finansową od państwa. Odnosi się to do osób fizycznych, u których wiatr spowodował zniszczenia w gospodarstwach domowych oraz do samorządów, które mają szkody w mieniu komunalnym. Chodzi  przede wszystkim o drogi, mosty, przepusty, obiekty sportowe oraz szkoły.

Wojewoda Zbigniew Bogucki mówi, że: Środki uruchamiane są na wniosek wojewody po oszacowaniu szkód. Im szybciej gminy przekażą do urzędu wojewódzkiego informację o wysokości szkód, tym szybciej ruszą wypłaty. 

Jaka pomoc będzie oferowana?

Osoby poszkodowane z powodu zdarzeń zaliczających się do klęski żywiołowej będą mogły skorzystać z dwóch form pomocy. Pomoc „doraźna” w wysokości do 6000 zł trafi do rodzin lub osób samotnie mieszkających, które odniosły szkody w gospodarstwach domowych i przez to ich sytuacja życiowa się pogorszyła. Informacje o stratach są zgłaszane przez gminy.

Osoby, które odniosły szkody w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych mogą otrzymać zasiłek w wysokości do 200 000 zł. Jest on przeznaczony na remont lub odbudowę obiektu. Ze względu na straty powstałe w budynkach gospodarczych można dostać pomoc w wysokości do 100 000 zł. Kwota zależy od procentowego udziału zniszczeń.

Pomoc dla gmin

Gminy mogą uzyskać dotację na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Straty muszą być nie mniejsze niż 5% dochodów własnych jednostki. Natomiast wartość dofinansowanego zadania musi przekroczyć kwotę 50 tys. zł.

Dalsze informacje

Dokładne informacje o zasadach przyznawania wsparcia dostępne są na stronie Ministerstwa spraw Wewnętrznych i Administracji.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl