Uchwała krajobrazowa w całości do wglądu

billboard.jpg

Fot. ŠJů, Creative Commons, Wikipedia.org

Dokument został udostępniony na portalu www.geoportal.szczecin.pl.

Portal Sytemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin to narzędzie oferujące szeroki zakres informacji przestrzennych i opisowych, przeznaczonych dla mieszkańców miasta, turystów oraz przedsiębiorców. Na interaktywnych mapach znaleźć można między innymi lokalizację aptek, szkół i urzędów, jak również wyświetlić granice działek, budynków czy też znaleźć obiekty turystyczne. Funkcjonalność portalu została poszerzona w ostatnim czasie o zakres tzw. uchwały krajobrazowej. Na specjalnych mapach każdy zainteresowany (mieszkaniec, przedsiębiorca) może sam sprawdzić jakie rozwiązania zgodnie z nowymi zasadami przyjętymi w uchwale obowiązywać będą na terenie, na którym mieszka lub prowadzi działalność.

Projekt uchwały krajobrazowej dostępny jest po wejściu w zakładkę „Geoportal” i wybraniu z menu opcji „Projekt Uchwały Krajobrazowej”. Osobom korzystającym po raz pierwszy z tego serwisu, z pewnością pomoże instrukcja przygotowana przez UM Szczecin. Instrukcja jest dostępna w załaczniku do tej wiadomości.

Przypomnijmy, celem wprowadzenia uchwały krajobrazowej jest uporządkowanie chaosu reklamowego w Szczecnie. Dokument ustala warunki i zasady ogólne, obowiązujące na całym terenie Miasta, oraz warunki i zasady szczegółowe, mające odniesienie do poszczególnych terenów elementarnych Szczecina (mowa tu m.in. o Placu Kościuszki, Alei Wojska Polskiego pomiędzy Placem Szarych Szeregów a Placem Zwycięstwa, Alei Jana Pawła II pomiędzy Placem Żołnierza Polskiego a Placem Lotników, jak również o Obszarze Starego Dąbia).

Dzięki takiemu rozwiązaniu, z jednej strony możliwe było wprowadzenie podstawowych reguł, takich jak: ujednolicenie formatów tablic i urządzeń reklamowych, pozostawienie w dotychczasowym stanie tablic i urządzeń reklamowych nośników reklamowych, powstałych legalnie i posiadających wymagane pozwolenia, z drugiej zaś strony, sprecyzowanie zasad i warunków dla terenów wymagających podjęcia zdecydowanych działań w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej.

System, który uporządkuje chaos reklamowy w mieście nawiązywać będzie do Systemu Informacji Miejskiej. Dzięki temu w Szczecinie powstanie spójny pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym system przekazujący informacje mieszkańcom oraz turystom.

Obecnie dokument poddawany jest szerokim konsultacjom społecznym. Osoby zainteresowane wyrażaniem swojej opinii oraz chcące zgłosić swoje uwagi do projektu uchwały, mogą to zrobić poprzez wysłanie wiadomości na dedykowany adres mailowy: uchwalakrajobrazowa@um.szczecin.pl.

Dodatkowo 27 lipca br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się spotkanie dla zainteresowanych tematem uchwały. Początek spotkania o godzinie 16.00.

Najważniejsze zasady:

Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały tablice reklamowe i urządzenia reklamowe:

usytuowane do dnia 1 stycznia 1989 r,

usytuowane po dniu 1 stycznia 1989 r. na podstawie pozwoleń budowlanych,

– mogą pozostawać w dotychczasowym stanie

Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:

1) na ogrodzeniach;

2) w postaci wyświetlaczy elektronicznych niskiej rozdzielczości;

3) na urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4) na położonych poza pasem drogowym:

· terenach skwerów

· terenach parków

· terenach leśnych;

5) na obszarach wodnych oraz na lądzie w odległości do 5 m od linii brzegu.

Po dniu wejścia w życie uchwały, dopuszcza się sytuowanie wyłącznie takich tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, których sytuowanie wymaga zezwolenia budowlanego z wyjątkiem:

 • tablic i urządzeń reklamowych umieszczonych w wiatach przystankowych,
 • tablic i urządzeń reklamowych promujących wydarzenia organizowane przez Gminę Miasto Szczecin,
 • tablic i urządzeń reklamowych przeznaczonych lub służących ekspozycji ogłoszeń wyborczych,
 • tablic i urządzeń reklamowych umieszczonych w witrynach sklepowych.

Szyldy można sytuować:

na obiektach budowlanych lub wolno stojące na posesji

Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:

 • na elewacji w przyziemiu lub parterze budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowo-mieszkalnych
 • na elewacji budynków usługowych, handlowych
 • oraz urządzeń reklamowych na dachach obiektów budowlanych

Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wolno stojących przy drogach.

Etapy wdrożenia zasad sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (harmonogram):

Etap I 2016-2019

 • wypracowanie zasad zmierzających do uporządkowania przestrzeni publicznej w zakresie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury – 2016 r.,
 • zakończenie procesu legislacyjnego nad projektem uchwały – 2016 r.,
 • okres dostosowania do zasad określonych uchwałą – 24 miesiące (2016-2018 r.),
 • wykonanie inwentaryzacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (2017-2019 r.),
 • uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprzez:

* wprowadzenie w życie warunków sytuowania, standardów jakościowych oraz gabarytów tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (2017-2019 r.)

* likwidację nielegalnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (2017-2019 r.).

Etap II 2020- 2022

 • wprowadzenie do uchwały ustaleń wojewódzkiego audytu krajobrazowego, uchwalonego przez sejmik województwa zachodniopomorskiego,
 • wprowadzenie ewentualnych zmian w zapisach, wynikających z analizy funkcjonowania uchwały

Etap III 2023 – 2024

 • przygotowanie przetargu oraz wyłonienie operatora systemu mebli miejskich i reklamy zewnętrznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin