Przystanek SKM Cmentarz Centralny (Ku Słońcu) – nadal w budowie

Mimo bardzo dużych opóźnień po stronie PKP PLK S.A., Szczecin cały czas wykonuje swoją część związaną z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Przy ulicy Ku Słońcu widać już zarys otoczenia następnej stacji. Za wykonawcą są już najtrudniejsze prace.

Co już jest zrobione?

Zrealizowano już roboty ziemne, wykonano nasypy i wzmocniono je geowłókniną. Zakończone są roboty związane z sieciami elektrycznymi, gazowymi i wodociągowymi. Zamontowano krawężniki i obrzeża. Ostatnie dni to prace związane z wykonywaniem nawierzchni chodników i parkingów, jak również prace związane z zasilaniem i montażem słupów oświetlenia.

O inwestycji

Przedmiot zamówienia to „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Cmentarz Centralny (Ku Słońcu), rozbudowa ul. Władysława Sikorskiego w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351„. Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych;
 • budowę zjazdu z jezdni ulicy Władysława Sikorskiego;
 • budowę jezdni manewrowej;
 • budowę i przebudowę chodnika;
 • budowę sieci oświetlenia ulicznego;
 • przebudowę linii kablowej elektroenergetycznej SN-15kV;
 • budowę linii kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV WLZ (wewnętrzna linia zasilająca); budowę kanalizacji kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV;
 • budowę kanalizacji telekomunikacyjnej;
 • przebudowę przyłącza gazociągowego ś/c.;
 • budowę przyłącza wodociągowego;
 • budowę elementów małej architektury (takich jak: pylon informacyjny, stojak rowerowy, kosze na odpadki, tablice SIP, ławki);
 • budowę ogrodzenia;
 • gospodarkę zielenią oraz wykonanie przestrzennego układu zieleni w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Ku Słońcu w Szczecinie.

Koszt prac to ponad 3,4 mln zł brutto.

Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351″.

SKM Cmentarz Centralny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SKM Cmentarz Centralny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SKM Cmentarz Centralny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SKM Cmentarz Centralny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SKM Cmentarz Centralny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SKM Cmentarz Centralny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SKM Cmentarz Centralny
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl