Pół miliona złotych na inicjatywy lokalne mieszkańców Szczecina

Warsztaty, festyn osiedlowy, a może spotkanie lub debata? Do końca roku mieszkańcy mogą wydać pół miliona złotych na działania obywatelskie.

Nie tylko SBO

O możliwości składania wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej poinformował Urząd Miasta Szczecin.

To jedno z pięciu narzędzi, z których mogą skorzystać mieszkańcy naszego miasta, którzy chcą zrobić coś dla lokalnej społeczności – mówi Daniel Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Szczecina. – Do tej pory dzięki m.in. Szczecińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy mogli być pomysłodawcami projektów inwestycyjnych, dziś mogą realizować również projekty „miękkie”, jak wydarzenia kulturalne, spotkania, debaty, festyny.

Kiedy i jak składać wnioski?

Wnioski na realizację zadań można składać na dwa sposoby: bezpośrednio, jako grupa inicjatywna (minimum dwie osoby) lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która ma siedzibę na terenie Szczecina.

Nabór wniosków odbywa się przez cały rok, ale trzeba je złożyć najpóźniej trzy miesiące przed terminem realizacji planowanej inicjatywy lokalnej.

Jakie działania można zaproponować?

Program zakłada podejmowanie przez mieszkańców wspólnych działań lokalnych, z których nie będą oni czerpać zysku. Może to być np. ulepszenie przestrzeni miejskiej, modernizacja podwórka czy wydarzenia integrujące mieszkańców.

Zgłaszane przez mieszkańców pomysły muszą się wpisywać w minimum jeden z niżej wymienionych obszarów:

– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
– działalności charytatywnej,
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
– działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– promocji i organizacji wolontariatu,
– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
– turystyki i krajoznawstwa,
– ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
– porządku i bezpieczeństwa publicznego,
– rewitalizacji

Więcej informacji o programie oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl