Nowa szkoła na Warszewie: Miasto nie jest w stanie podać terminu naboru

W sierpniu br., radny miejski Łukasz Kadłubowski złożył zapytanie w sprawie budowy nowej szkoły na Warszewie. W piśmie pytał, między innymi, czy możliwe będzie uruchomienie naboru we wrześniu 2022 r. Kilka miesięcy później, 18 listopada, wpłynęła kolejna interpelacja w sprawie placówki, której budowę zawieszono. Zaniepokojony głosami mieszkańców – którzy zwrócili uwagę na to, że ogrodzenie okalające teren budowy leży uszkodzone na chodniku – radny miejski Marcin Pawlicki również zainteresował się kwestią opóźnionej inwestycji. Tymczasem z-ca Prezydenta Miasta, Michał Przepiera opublikował odpowiedź na zapytanie Łukasza Kadłubowskiego.

Wynika z niej, że obecnie Miasto nie jest w stanie sprecyzować daty uruchomienia naboru do szkoły. Termin złożenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na zakończenie zadania „Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie” upływa 7 lutego 2022. Następnie potrzebny jest czas na ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót budowlanych, a także na same prace. Wszystkie te etapy uniemożliwiają, na chwilę obecną, precyzyjne ustalenie dat zakończenia inwestycji i uruchomienia naboru.

W swojej interpelacji Łukasz Kadłubowski pytał również o wysokość naliczonych kar umownych. Oto odpowiedź Miasta:

Gmina Miasto Szczecin naliczyła Wykonawcy kary umowne w wysokości 12.566.163,24, z czego kwotę 1.359.958,43 zł potrącono na poczet kar umownych z należności wskazanych w pkt. 3 lit a). Od Banku Societe Generale S.A. Gmina Miasto Szczecin otrzymała kwotę 5.946.082,30 tytułem realizacji gwarancji należytego wykonania umowy, która została wypłacona na podstawie żądania zapłaty Gminy Miasto Szczecin. Pozostała kwota kar umownych będzie dochodzona na drodze sądowej.

Dalsza część odpowiedzi zawiera specyfikację dotyczącą tego, jakie kroki podjęto oraz jakie koszty poniesiono w związku z zabezpieczeniem terenu budowy. Pełna treść dostępna TUTAJ.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl