Dlaczego rosną opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów?

W ostatnich miesiącach większość gmin zmuszona była podnieść stawki za odbiór  i zagospodarowanie odpadów. Problem ten dotyczy również Szczecina. Z czego wynikają owe podwyżki?

Wśród przyczyn wymienia się niestabilne przepisy prawa (kilkanaście nowelizacji ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach i przepisów wykonawczych do nich w ciągu ostatniego 5 lat) oraz rosnącą z roku na rok masę śmieci wytwarzanych przez mieszkańców miasta i odbieranych w systemach.

rosną opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów Szczecin 2020
Tab. Urząd Miasta Szczecin

Paradoksalnie na niekorzyść Szczecina działa również stały wzrost ilości odpadów gromadzonych selektywnie. Jest to zjawisko niezwykle pozytywne w kontekście ekologicznym, jednak przynosi też określone skutki ekonomiczne.

rosną opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów Szczecin 2020
Tab. Urząd Miasta Szczecin

Między bajki można włożyć twierdzenia, że na zebranym selektywnie plastiku czy papierze Miasto może zarobić – tłumaczy Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. – Jest wręcz odwrotnie – zagospodarowanie tych frakcji jest dla nas najdroższe. Najmniej, dzięki spalarni, która gwarantuje mieszkańcom niższe stawki, kosztują nas odpady zmieszane.

Nowe stawki za pojemniki odbierane z nieruchomości niezamieszkałych

W 2021 r. w życie wchodzi kolejny zapis z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który wprowadza nowe, niższe stawki za pojemniki odbierane z nieruchomości niezamieszkałych. Jest to stawka obligatoryjna dla gmin i wynosi 58,20 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów. Obecnie w Szczecinie za odbiór takiego pojemnika płaci się 110 zł, co oznacza że narzucona stawka jest niemal o połowę niższa i zupełnie nieprzystająca do realiów rynkowych. W efekcie wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu zmniejszą się o prawie 4 mln zł.

Stąd konieczność dostosowania wysokości opłat do poziomu pozwalającego zbilansować finansowo funkcjonowanie systemu. Zapewni to stawka na poziomie 8,80 zł za m3 wody w zabudowie wielorodzinnej oraz 99,90 zł miesięcznie w zabudowie jednorodzinnej. Przy braku segregacji sumy te należy podwoić. Taka propozycja zostanie przedłożona Radzie Miasta na najbliższej sesji, a nowe opłaty miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Co jest finansowane z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów

Z „opłaty śmieciowej” pobieranej od mieszkańców finansowane są następujące działania:

  • odbiór, transport, zbieranie, przetwarzanie i utylizacja odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
  • odbiór i zagospodarowanie odpadów z Ekoportów wraz z obsługą i utrzymaniem Ekoportów,
  • likwidacja dzikich wysypisk,
  • opróżnianie koszy ulicznych,
  • administrowanie systemem,
  • edukacja ekologiczna.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl