Regulamin konkursu na najciekawsze filmy nagrane telefonem komórkowym

I Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu na najciekawsze filmy nagrane telefonem komórkowym (nazywanego dalej Konkursem), jest InterVista Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie (71-441), ul. Cyfrowa 6, wpisana przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000310253, NIP 851-306-71-66.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. W Konkursie nie  mogą  brać  udziału  organizatorzy,  członkowie jury,  a  także członkowie ich najbliższych rodzin.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

II Zgłaszanie prac

 1. Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu filmu nagranego telefonem komórkowym o długości nieprzekraczającej 120 sekund na adres smartfon@infoludek.pl.
 2. Przy obróbce prac konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu i konwersję do czerni-bieli.
 3. W Konkursie mogą brać udział tylko prace, które nie były nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów określonych w regulaminie.
 5. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanego filmu oraz posiada do niego całość praw autorskich majątkowych i osobistych.
 6. Przystępując do Konkursu uczestnik zawiera umowę nieodpłatnego przekazania całości praw autorskich majątkowych na rzecz organizatora Konkursu.
 7. Uczestnik zachowuje prawa autorskie osobiste do utworów zgłaszanych na Konkurs.

III Terminy

 1. Konkurs trwa od 12 października do 5 listopada 2017 roku.
 2. Zgłoszenie do Konkursu można przesłać najpóźniej do północy 5 listopada 2017 roku. Prace, które przyjdą po tym terminie, nie będą brały udziału w Konkursie.

IV Nagrody i wyróżnienia

 1. Spośród przesłanych przez uczestników Konkursu prac, jury wybierze laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione.
 2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.
 3. Czterech laureatów Konkursu otrzyma zaproszenie na jednodniowy wyjazd do Berlina.
 4. Wyróżnione prace zostaną zamieszczone w portalu Infoludek.pl i/lub w social media portalu Infoludek.pl.
 5. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie o wynikach Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody.