Zachodniopomorscy radni uchwalili budżet regionu na 2023 rok

Zachodniopomorski sejmik przyjął przyszłoroczny plan dochodów i wydatków samorządu województwa. Szczegóły dokumentu przedstawiono podczas sesji, która odbyła się w środę, 7 grudnia 2022 roku.

Za przyjęciem projektu budżetu na 2023 rok głosowało 19 radnych, przeciw było 10, a 1 osoba nie oddała głosu. Dochody województwa wyniosą 1.420,5 mln zł, a wydatki 1.628 mln zł.

Budżet na 2023 rok to dochody na ponad 1,4 mld złotych, z czego – co cieszy – poziom dochodów bieżących. Cieszy też przewaga wydatków majątkowych nad bieżącymi, To pokazuje, że jesteśmy jednym z najbardziej proinwestycyjnych regionów w Polsce. Od wielu lat wydatki planujemy tak, aby inwestować jak najwięcej. Ten budżet ma wiele wyzwań, bo w przyszłym roku musimy finalizować inwestycji z unijnej perspektywy 2014-2020. Zakończyliśmy także proces negocjacji z Komisją Europejską na perspektywę 2021-2027 i sporym wyzwaniem będzie jej uruchomienie, by jak najszybciej z funduszy tych mogli korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy, lokalne samorządy czy samorząd województwa. Kluczowa polityka pozostaje polityka transportowa – drogi wojewódzkie, trasy rowerowe i najnowocześniejsza w Polsce kolej. Nie oszczędzamy na turystykę, kulturę czy ochronę zdrowia. Ważna dla nas pozostaje polityka kapitału i spójności społecznej, jak i projekty powstające na samym dole, uwalniające społeczna energię. To Program Społecznik przekładający się na wsparcie 600 inicjatyw, Granty Strażackie, Granty Sołeckie, a także – od nowego roku – Granty Osiedlowe. Nie zapominamy o pomocy dla rodziny w ramach Partnerstwa dla Rodziny, Regionu Dobrego Wsparcia, Regionalnego Pogotowia Kryzysowego czy ZAZ-ów. Największymi wyzwaniami są dla nas kreatywność, konkurencyjność, innowacje, co realizujemy przez Ster na Innowacje. Wzmacniamy rynek pracy np. poprzez Zachodniopomorskie Małe Skarby. Staraliśmy się zabezpieczyć możliwie jak największe fundusze na działania edukacyjne czy sportowe – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

 

Źródło dochodów budżetu

Podstawowym źródłem dochodów budżetu będą udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT – 422,1 mln zł) dotacje celowe i płatności z UE  (316,8 mln zł) oraz subwencja ogólna (429,8 mln zł). Pozostałe dochody, w tym m.in. dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody jednostek budżetowych wyniosą 251,8 mln zł.  W związku z przekazaniem w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT w kwocie 32,7 mln zł, w roku 2023 Województwo nie otrzyma należnego mu zwiększenia kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej, które w założeniu miało stanowić rekompensatę ubytku dochodów, spowodowanego wejściem w życie Polskiego Ładu i obniżką stawki PIT z 17 do 12 proc. Ponadto niepewna sytuacja w zakresie możliwości uzyskania środków UE w ramach nowego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 spowodowała konieczność aktualizacji montaży finansowych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w tym okresie i prefinansowania ich środkami własnym Województwa.

Wydatki na 2023 rok

Główną pozycją wydatków budżetu województwa w roku 2023 – zgodnie z tendencją wieloletnią – są zadania z zakresu polityki transportowej. To 50,1% uchwalonego budżetu, co stanowi kwotę 815,1 mln zł, w tym na inwestycje związane z przebudową i rozbudową dróg wojewódzkich zaplanowano prawie 499 mln zł. Dotacja na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich wyniesie 148,2 mln zł. Na politykę kulturalną przeznaczone zostanie 234,3 mln zł (14,4%), z czego na modernizację i rozbudowę historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą (49,6 mln zł),   rozbudowę i modernizację Teatru Polskiego – 37,4 mln zł, na kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z modernizacją i remontem dziedzińców – 39,6 mln zł. Wydatki na politykę turystyczną zaplanowano w kwocie 85,4 mln zł (5,2%), w tym na zadania inwestycyjne z zakresu budowy sieci tras rowerowych (82 mln zł). W ramach polityki ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 57,3 mln zł (3,5%), w tym na wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia (15,5 mln zł) i kontynuację usługi zachodniopomorskiego e-Zdrowia (12,9 mln zł). W ramach polityki kapitału oraz spójności społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 39,3 mln zł (2,4%), natomiast na zadania z zakresu polityki rynku pracy oraz polityki gospodarczej – 55,7 mln zł (3,4%). Z uwagi na sytuację makroekonomiczną na świecie i w kraju, związaną z kryzysem energetycznym i konfliktem zbrojnym w Ukrainie, w 2023 roku utworzono rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki bieżące, w tym wynikające ze wzrostu cen w kwocie 16,3 mln zł.

Bilansowo budżet województwa na rok 2023 zamknie się deficytem 207,5 mln zł (co stanowi 14,6 % dochodów ogółem). Planuje się, iż zostanie on pokryty wolnymi środkami pozostałymi na koniec 2022 roku na rachunkach bankowych Województwa (po dokonaniu rozliczenia budżetu) oraz środkami pochodzącymi z kredytu z EBI. Nadwyżka operacyjna w uchwalonym na 2023 rok budżecie, stanowiąca jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej jst, zaplanowana została na poziomie 324,3 mln zł. Planuje się, iż stan zobowiązań na koniec 2023 roku zamknie się kwotą 401,4 mln.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl