Wystartował konkurs pn. „Przyjazne ogrody 2024″

Konkurs „Przyjazne Ogrody 2024” ma zachęcić społeczności lokalne do aktywnego działania na rzecz poprawy atrakcyjności rodzinnych ogrodów działkowych. Koncentruje się na aspektach społecznych, rekreacyjnych i ekologicznych, zwracając uwagę na kształtowanie estetyki, krajobrazu, ładu przestrzennego i architektonicznego w rodzinnych ogrodach działkowych (ROD).

Uczestnicy konkursu, czyli stowarzyszenia ogrodowe prowadzące ROD województwa zachodniopomorskiego, są zachęcani do przedstawienia inicjatyw prospołecznych, organizacji wydarzeń kulturowych, sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych oraz działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody. Dodatkowo, istotne są inicjatywy związane z funkcjonowaniem małej architektury oraz wpływające na stan i utrzymanie infrastruktury ogrodowej służącej lokalnej społeczności.

Konkurs składa się z trzech etapów: oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz wizji lokalnej. Zgłoszenia zostaną podzielone na trzy kategorie w zależności od liczby działek ogrodowych w danym ROD:
a) do 130 działek,
b) od 131 do 300  działek.

Nagrodami w Konkursie pn. „Przyjazne ogrody 2024” w każdej kategorii są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:
– I miejsca  –  40 000 zł
– II miejsca  –  30 000 zł
– III miejsca  –  20 000 zł
– Wyróżnienia dla siedmiu kolejnych miejsc (po I, II,III)  – 10 000 zł

Przyjazne Ogrody 2024
Źródło: UM WZ

Warunki udziału w Konkursie:

Złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Kancelarii ogólnej, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w formie pisemnej bądź przesłanie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Konkurs „Przyjazne ogrody 2024”

Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać w terminie od dnia 26 lutego 2024 r. do dnia 22 marca 2024 r. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Wyniki Konkursu zostaną podane za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.bip.wzp.pl oraz  www.wrir.wzp.pl .

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa  i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 45-42-715 , e-mail: rrojek@wzp.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl