Wybory prezydenckie 2020: jak głosować za granicą?

11:19
wybory prezydenckie 2020 głosowanie za granicą
Fot. Zdjęcie ilustracyjne

28 czerwca br. (niedziela) odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głosować można również za granicą. Jak to zrobić?

Gdzie głosować za granicą?

Wykaz obwodów utworzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych można znaleźć TUTAJ.

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2020 r. w godz. 07.00-21.00, z wyjątkiem obwodów utworzonych w krajach Ameryki Południowej i Ameryki Północnej, gdzie głosować będzie można w sobotę 27 czerwca 2020 r. w godz. 07.00-21.00 czasu lokalnego.

Jak głosować za granicą?

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować osobiście lub korespondencyjnie. W utworzonych obwodach, w zależności od sytuacji na danym obszarze, możliwe jest głosowanie osobiste, osobiste oraz korespondencyjne lub wyłącznie korespondencyjne.

Kto jest uprawniony do głosowania?

Prawo do wzięcia udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Co trzeba zrobić, żeby zagłosować za granicą?

Żeby zagłosować za granicą, trzeba być wpisanym do spisu wyborców sporządzanego przez konsula dla danego obwodu głosowania.

Jeżeli byliśmy wpisani do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., to będziemy mogli zagłosować także w wyborach 28 czerwca 2020 r. Jeżeli zmieniliśmy miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierzamy głosować korespondencyjnie, to powinniśmy najpóźniej do 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego wcześniej zgłosiliśmy zamiar głosowania. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli nas ze spisu wyborców, a jeśli zgłosimy zamiar głosowania korespondencyjnego, to odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Jeżeli nie wpisywaliśmy się do spisu wyborców przed wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r., to możemy zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 15 czerwca 2020 r. ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul wpisze nas do spisu wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej).

Można zgłosić się samodzielnie korzystając z Elektronicznego Systemu Rejestracji Wyborców EWybory.

W zgłoszeniu trzeba zawrzeć:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 8. Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego)
 9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
 10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Zgłoszenie można wysłać do 25 czerwca 2020 r., do godziny 24.00.

Co zrobić, jeśli na stałe mieszkamy w Polsce, ale zamierzamy głosować za granicą?

W takiej sytuacji musimy złożyć w urzędzie gminy, w której jesteśmy wpisani do spisu wyborców, wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Jeżeli zostaniemy wpisani do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, to będziemy w nim figurować również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Dotyczy to także zadeklarowanego sposobu głosowania (osobistego lub korespondencyjnego). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, nie będzie możliwe. Jeśli chcemy wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie lub zagłosować osobiście, a w pierwszym terminie głosowaliśmy korespondencyjnie, to musimy zwrócić się do konsula o wydanie odpowiedniego zaświadczenia.

Jeżeli zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (II tura wyborów), a my nie zgłosiliśmy się do 25 czerwca 2020 r., to możemy to jeszcze zrobić najpóźniej na 3 dni przed dniem ponownego głosowania (czyli do dnia 9 lipca 2020 r., do godz. 24.00., a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24.00).

Co zrobić, jeśli na stałe mieszkamy za granicą, ale zamierzamy zmienić miejsce pobytu?

Jeśli zgłosiliśmy się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, ale zmieniamy miejsce pobytu przed dniem wyborów, to możemy otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dostaniemy wtedy dwa dokumenty: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia trzeba złożyć bezpośrednio do konsula pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli zgłosiliśmy chęć głosowania korespondencyjnego, to po wysłaniu pakietu nie będziemy mogli otrzymać zaświadczenia.

Zaświadczenie można odebrać za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Jeśli zgubimy zaświadczenia o prawie do głosowania, to niezależnie od przyczyny, nie będziemy mogli otrzymać kolejnego, ani wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio byliśmy ujęci w spisie.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl