Pomorze Zachodnie ma budżet na 2018 rok. Jest największy w historii

Według założeń uchwalonego dziś budżetu dochody Województwa Zachodniopomorskiego wyniosą 1,1 miliarda złotych, a wydatki 1,2 miliarda złotych.

Za uchwaleniem budżetu województwa głosowało 19 radnych, 4 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, „podstawowym źródłem dochodów będą dotacje i płatności z Unii Europejskiej  (512 milionów złotych), udział w podatkach budżetu państwa (200,3 miliona złotych), a także część oświatowa i wyrównawcza subwencji  (114,6 miliona złotych)”.

–  Budżet na 2018 rok jest największym w historii regionu z rekordowymi wydatkami majątkowymi wynoszącymi 641 mln zł, a więc wydatkami inwestycyjnymi, służącymi rozwojowi województwa. Po stronie dochodów w budżecie mamy 1 mld 77 mln, zaś po stronie wydatków 1 mld 196 mln zł. Jest to możliwe dzięki europejskiej wspólnocie i solidarności społecznej  – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Według przyjętego budżetu największe środki zostaną zainwestowane w infrastrukturę transportową (zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym, przebudowa i poprawa stanu technicznego dróg wojewódzkich i budowa sieci tras rowerowych).

Jeśli zaś chodzi o wydatki, to 53,6% budżetu stanowią wydatki majątkowe, wśród których dominują projekty inwestycyjne (83,4%) ujęte w wieloletniej  prognozie finansowej samorządu województwa.

Podobnie jak w latach ubiegłych, głównymi pozycjami wydatków budżetu województwa w 2018 roku będą transport i łączność (710,6 miliona złotych, czyli blisko 60% budżetu). Duża część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na przebudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich (prawie 311,6 miliona złotych) oraz na dotację dla Przewozów Regionalnych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych (88 milionów złotych).

Pozostałe zaplanowane wydatki:

  • zadania z zakresu rolnictwa, rybactwa i ochrony środowiska – prawie 71,6 miliona złotych (6%)
  • kultura, sport i turystyka – 153,6 miliona złotych (12,8%)
  • administracja i bezpieczeństwo publiczne – 128,1 miliona złotych (10,7%)
  • działania związane z ochroną zdrowia, rodziną i pomocą społeczną – 11,9 miliona złotych (1%)
  • polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości – 51,1 miliona złotych (4,3%)
  • edukacja i nauka – 19,2 miliona złotych (1,6%).

Według przyjętych założeń, stan zobowiązań na koniec przyszłego roku ma zamknąć się w kwocie blisko 335 milionów złotych, która stanowi ok. 31% dochodów budżetu planowanych w 2018 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl