GDDKiA odstępuje od umów z Energopolem dotyczących dwóch ważnych inwestycji

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o odstąpieniu z winy wykonawcy od umów z firmą Energopol Szczecin S.A. dotyczących budowy obwodnicy Wałcza i rozbudowy węzła drogowego Szczecin Kijewo. Przetargi na dokończenie tych inwestycji mają zostać ogłoszone jeszcze w tym roku. 

Szczeciński oddział GDKKiA wskazuje, że przyczyną odstąpienia od umów jest niewywiązywanie się przez Energopol Szczecin S.A. ze swoich zobowiązań. Zasadnicze prace na budowie obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10 i przy rozbudowie węzła drogowego Szczecin Kijewo na połączeniu A6 i DK10 zostały wstrzymane, a wezwanie do ich wznowienia okazało się bezskuteczne.

GDDKiA podkreśla, że szczecińska firma otrzymała maksymalny możliwy według Szczególnych Warunków Kontraktu termin na poprawienie sytuacji, ale kolejne deklaracje o wznowieniu prac nie były wypełniane. W związku z tym, jedynym wyjściem z sytuacji było odstąpienie od umów.

Zostały uruchomione gwarancje należytego wykonania, którymi były zabezpieczone kontrakty. Kwota zajętych gwarancji wynosi około 50 mln złotych. Środki te pozwolą na pokrycie zobowiązań nienależytego wykonywania kontraktu przez Energopol Szczecin, takich jak płatności wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców – mówi Mateusz Grzeszczak ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. – Z tytułu nie wywiązania się Wykonawcy z zapisów umownych, będziemy egzekwować od firmy Energopol Szczecin S.A. należności z tytułu kar umownych.

Sytuacja na poszczególnych inwestycjach Energopolu

Obwodnica Wałcza

Budowa obwodnicy miała się zakończyć 31 maja tego roku, ale wciąż brakuje ok. 15% zaawansowania. Do wykonania zostało przede wszystkim 100 tys. ton mas bitumicznych. Mimo, że wykonawca posiada na miejscu wytwórnie mas bitumicznych i zgromadzone kruszywa, to roboty zasadnicze zostały wstrzymane. Terminy wykonania konkretnych prac określone w wezwaniu wysłanym przez GDDKiA nie zostały dotrzymane.

GDDKiA Energopol odstąpienie umowy
Obwodnica Wałcza. Fot. Materiały szczecińskiego oddziału GDDKiA

Węzeł Kijewo

Na węźle drogowym Szczecin Kijewo zaawansowanie rzeczowe wynosi tylko niecałe 20%, pomimo upływu około 70% czasu przewidzianego w umowie na realizację całej inwestycji. W ostatnim czasie na węźle drogowym wykonawca zajmował się tylko przebudową ważnej magistrali wodociągowej „Miedwianka” zaopatrującej w wodę Szczecin (w zasadniczej części została ukończona). W tym przypadku również terminy wykonania konkretnych prac określone w wezwaniu wysłanym przez GDDKiA nie zostały dotrzymane.

GDDKiA Energopol odstąpienie umowy
Wiadukt na Węźle Kijewo. Fot. Materiały szczecińskiego oddziału GDDKiA

Energopol nie płaci podwykonawcom

Na obu wspomnianych wyżej inwestycjach Energopol Szczecin w tym roku przestał wywiązać się z płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców. W związku z tym, GDDKiA uruchomiła płatności bezpośrednie dla podwykonawców, potrącając te kwoty z należności przewidzianych dla wykonawcy. – Łącznie do tej pory zapłaciliśmy podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom na obwodnicy Wałcza 28,4 mln złotych, kolejne wnioski na 5,8 mln złotych są w rozpatrywaniu, natomiast na węźle Szczecin Kijewo kwota zapłacona to 3,5 mln złotych, a 0,5 mln złotych jest rozpatrywane. Wszelkie podmioty realizujące roboty, usługi czy dostawy na tych kontraktach, będące przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, mogą się cały czas zgłaszać do GDDKiA z wnioskami o płatność bezpośrednią – wyjaśnia Mateusz Grzeszczak.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl