Budowa pętli przy Turkusowej z opóźnieniem?

10:11
Szybki Tramwaj kwiecień 2015

szybki_tramwaj_6.jpg

W ocenie Miasta, nierozpoczęcie de facto robót budowlanych i przerwanie realizacji inwestycji z przerwą trwającą ponad 2 tygodnie (od dnia przekazania placu budowy w dniu 16.05.2016 r. do chwili obecnej), a tym samym potencjalna niemożliwość zrealizowania inwestycji w wyznaczonym terminie, stanowiły podstawę do odstąpienia w dniu 24 czerwca br. od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Miasto podejmowało wielokrotne próby mające na celu zintensyfikowanie robót budowlanych przez wykonawcę, nie przyniosły one jednak oczekiwanych rezultatów.

W związku z powyższym naliczona i potrącona została kara umowna w wysokości 10% kontraktu, tj. 848 888,89 zł, a także uruchomiono polisę ubezpieczeniową zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Jednocześnie podjęte zostaną działania mające na celu uruchomienie procedur przetargowych i wyłonienie nowego wykonawcy w możliwie najszybszym czasie.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin