Zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową Estakady Pomorskiej

W związku z rozpoczęciem robót przy przebudowie Estakady Pomorskiej kierowcy jadący do centrum miasta, będą musieli się liczyć z utrudnieniami. Zmiany w organizacji ruchu od wtorku 3 listopada br.


Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w nocy z 2 na 3 listopada. We wtorek rano kierowcy jadący w stronę centrum miasta, będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Z ruchu zostanie wyłączony jeden z trzech pasów ul. Gdańskiej, na wysokości przebudowywanej Estakady Pomorskiej.

Roboty budowlane zostały wstrzymane (pomimo gotowości wykonawcy do szybkiego rozpoczęcia prac) do momentu przywrócenia ruchu tramwajowego na prawobrzeże. Decyzję taką podjęto również z uwagi na przewidywany wzmożony ruch pojazdów w okresie Wszystkich Świętych. Opóźnione rozpoczęcie robót budowlanych może mieć wpływ na ustalony wcześniej harmonogram robót i termin końcowy zakończenia prac na inwestycji.

Więcej o inwestycji

Najważniejszą częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt znajduje się w złym stanie technicznym i ze względów bezpieczeństwa konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W wyniku prac, podniesiona zostanie także klasa nośności obiektu do 40 Ton.

Oprócz tego, w ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed 1945 rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa, również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych.

Ponadto:

  • pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady,
  • przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą,
  • pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe,
  • przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl