Wybrano wykonawcę SKM Pogodno

08:58
Szczecińska Kolej Metropolitalna
Wizualizacja: materiały Urzędu Miasta Szczecin

Prace przy miejskiej części przystanku Pogodno rozpoczną się już niedługo. W ostatnich dniach wybrano wykonawcę, którym została firma ELBUD Szczecin Sp. z o.o. Prace mają kosztować 2 948 041,09 zł brutto. Co wiadomo o inwestycji?

SKM Pogodno w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pogodno, rozbudowę i przebudowę ulicy Adama Mickiewicza oraz ulicy Kazimierza Twardowskiego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Wykonawca ma stworzyć projekt, a później go zrealizować.

Prace mają objąć m.in. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych, rozbudowę wiaduktu, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci oświetlenia ulicznego. Oprócz tego przewidziano zagospodarowanie zieleni, budowę elementów małej architektury, budowę ogrodzenia bramy oraz przebudowę sieci trakcyjnej.

Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

 Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl