Unia Europejska dofinansuje budowę multimodalnego węzła przeładunkowego w porcie Szczecin

Unia Europejska z programu CEF2027 dofinansuje w połowie budowę multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie. 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA otrzymał grant CEF-T-2023-MILMOB-WORKS Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use obejmujący maksymalny poziom dofinasowania, czyli 50 procent  kosztów kwalifikowanych inwestycji tj. 4 351 923,86 euro, czyli 19 583 653 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 8 975 539,99 euro, tj. 40 389 000 zł, z czego całkowita wartość kosztów kwalifikowanych to 8 703 847,71 euro. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez Komisję Europejską, zyskując całkowitą liczbę punktów 21 na możliwych 25.

Inwestycja obejmuje dwa zadania

Pierwszy to budowa placu przeładunkowego o dużych nośnościach na zapleczu nabrzeży Fińskiego i Norweskiego w porcie w Szczecinie, w sąsiedztwie nowo wybudowanego, całkowicie zelektryfikowanego układu torowego na Ostrowie Grabowskim.  Z kolei w ramach drugiego nastąpi przebudowa istniejącej rampy Ro-Ro na nabrzeżu Spółdzielczym-Fińskie, umożliwiająca obsługę większych statków typu Ro-Ro poprzez poszerzoną  rampą wyładowczą do 30 m oraz zwiększoną głębokość techniczną do 12,5 m w Kanale Dębickim. Zadanie umożliwi m.in. obsługę, w tym przeładunek ciężkich pojazdów i urządzeń wojskowych.

Efektem pierwszego zadania będzie możliwość równoległej obsługi dwóch składów pociągów blokowych o długości 750 m każdy oraz zapewnienie w najbliższej przyszłości dostępności do infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na zapleczu nabrzeża Norweskiego i Fińskiego. Dodatkowo planowany jest remont lub wymiana układu podczyszczającego wody opadowe. Planuje  się też wykonanie ogrodzenia wzdłuż działki 4/9, ustalając tym samym nowy obszar chroniony portu. Planowany do budowy plac zajmować będzie ok. 27 900 m kw., a zbliżony wymiar placu w planie to maksymalnie 486 x 65 m.

Zakres działań inwestycyjnych obejmuje również modernizację pozostałej długości istniejącego placu przeładunkowego (depo) przylegającego do bocznic kolejowych oraz budowę drogi łączącej te place z nabrzeżem i placami składowymi dla kontenerów i sztuk ciężkich. Bocznica kolejowa obsługiwać będzie wyłącznie ładunki tzw. drobnicowe, przeładowywane z nabrzeża Norweskiego, Fińskiego, oraz Spółdzielczego-rampa Ro-Ro. W związku z budową utwardzonego placu, likwiduje się istniejące na tym terenie rowy deszczowe. Wody opadowe i roztopowe będą zbierane poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej. Oczyszczone wody opadowe (osadnik piasku, separator substancji ropopochodnych) odprowadzane będą istniejącym wylotem WD-57 zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego.

Natomiast drugie zadanie inwestycyjne umożliwi obsługę maksymalnych statków typu Ro-Ro, mogących zawijać do portu w Szczecinie (Loa=240 m, B=32,3, T=11,0 m), wyposażonych w szerokie ramy rozładunkowe. Konstrukcja rampy zostanie przebudowana, wzmocniona i poszerzona do 30 m, umożliwiając przeładunek ciężkich pojazdów ponadnormatywnych oraz pojazdów i urządzeń wojskowych.

Główne założenia techniczne projektu, zakładają podwójne wykorzystanie rampy ro-ro oraz placu przeładunkowego do celów cywilnych i wojskowych. Plac przeładunkowy zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie przeładunkowej rampy ro-ro przy nabrzeżu Fińskim. Oba elementy infrastruktury będą wykorzystywane,  zarówno do celów cywilnych jak i wojskowych.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl