ZUT w Szczecinie utrzymuje silną pozycję w rankingu Perspektywy 2023

10:49
Źródło: ZUT w Szczecinie

W północy został opublikowany 24. ranking Szkół Wyższych „Perspektywy 2023”. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie potwierdził swoje silne miejsce na mapie akademickiej północno-zachodniej Polski oraz swoją rolę jako lider uczelni technicznych w regionie.

W porównaniu do poprzedniego rankingu, ZUT w Szczecinie poprawił swoje miejsce, awansując z 39. na 36. pozycję wśród krajowych uczelni akademickich. Ponadto, uczelnia utrzymała 2. miejsce na podium w regionie oraz 11. miejsce w kraju wśród 24 instytucji uwzględnionych w rankingu uczelni technicznych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kontynuuje tradycje Politechniki Szczecińskiej oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie i pozostaje niekwestionowanym liderem województwa zachodniopomorskiego.

Za co szczególnie doceniono uczelnię?

Wysoko oceniono uczelnię w kategoriach innowacyjności (14. miejsce), warunków kształcenia (20. miejsce ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim) oraz potencjału naukowego. Szczególnie w ostatniej kategorii zaobserwowano znaczącą poprawę w porównaniu do poprzedniego roku. ZUT zajmuje 20. pozycję, wyprzedzając lokalnego lidera szkolnictwa wyższego – Pomorski Uniwersytet Medyczny, a także renomowane uczelnie techniczne, takie jak Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka i Politechnika Poznańska. Doceniono takie czynniki jak: wyniki oceny działalności naukowej, liczba wysoko wykwalifikowanego personelu oraz liczba przyznanych uczelni habilitacji i stopni doktorskich. ZUT w Szczecinie posiada pełne prawa akademickie w 14 dyscyplinach naukowych, co oznacza, że ma prawo nadawać stopnie naukowe, prowadzić kształcenie doktorantów w ramach szkoły doktorskiej i kształcić studentów na kierunkach o profilu ogólnoakademickim.

Które kierunki studiów na ZUT najlepsze?

W rankingu poszczególnych kierunków studiów, liderem tegorocznego zestawienia jest transport, zajmując piąte miejsce w kraju, ex aequo z Politechniką Śląską. Doskonałe wyniki osiągnięte w poprzednim roku przyczyniły się do poprawy miejsc zajmowanych przez mechanikę i budowę maszyn (8. spośród 28 uczelni) oraz mechatronikę (9. spośród 20 uczelni). Największy awans w rankingu odnotowano w przypadku zarządzania i inżynierii produkcji, które przesunęło się z 20. na 13. miejsce. Również automatyka i robotyka, ochrona środowiska, elektrotechnika oraz informatyka zanotowały poprawę swojej pozycji. Ekonomia utrzymała swoje przywództwo w regionie w rankingu kierunków ekonomicznych.