Ruszył konkurs na realizatora szczecińskiego programu In Vitro

Urząd Miasta Szczecin ogłosił konkurs na realizatora miejskiego programu zapłodnienia pozaustrojowego. 

W Szczecinie od kilku miesięcy trwają prace związane z uruchomieniem miejskiego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2019-2021”. W grudniu ubiegłego roku Urząd Miasta Szczecin otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla programu zaproponowanego przez miasto. Po doprecyzowaniu kilku kwestii wskazanych przez AOTM (dotyczących m.in.  finansowania projektu oraz jego ewaluacji) możliwe jest przejście do kolejnego etapu, jakim jest wybór realizatora programu.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, oferent przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:

  1. Realizować  Europejski Program Monitoringu Wyników Leczenia Metodami Zapłodnienia Pozaustrojowego – European  IVF Monitoring (EIM)
  2. Wykonywać co najmniej 50 procedur zapłodnienia pozaustrojowego rocznie, w okresie ostatnich 3 lat
  3. Dysponować odpowiednią, doświadczoną kadrą oraz aparaturą i posiadać odpowiednie warunki do prowadzenia leczenia w ramach realizacji Programu
  4. Stosować wytyczne zawarte w Algorytmach Diagnostyczno-Leczniczych w Niepłodności przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Sekcję
    Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
  5. Posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji; o których mowa w art. 44. ust. 1. ustawy o leczeniu niepłodności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 865)
  6. Posiadać  pozwolenie Ministra Zdrowia o wykonywaniu czynności banku komórek rozrodczych i zarodków, o których mowa w art. 45. ustawy o leczeniu niepłodności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 865)

Do obowiązków Oferenta należeć będzie także:

1. Zapewnienie dostępności do świadczeń finansowanych w ramach realizacji Programu minimum przez 6 dni w tygodniu, z zapewnieniem nadzoru embriologicznego nad laboratorium przez 7 dni w tygodniu
2. Zapewnienie pacjentom możliwości rejestracji telefonicznej i elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego z personelem medycznym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w przypadku potrzeb pacjenta
3. Dokonywanie kwalifikacji par do Programu

Oferty można składać do 31 stycznia 2019 r., do godz. 15:30.

Celem miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego jest przede wszystkim pomoc parom, dla których skorzystanie z tej właśnie metody to jedyna możliwość posiadania potomstwa. Dzięki programowi jest szansa na obniżenie liczby par bezdzietnych w Szczecinie, zapewnienie najlepszych standardów leczenia niepłodności oraz poprawę trendów demograficznych poprzez zastosowanie metody o najwyższej skuteczności, udokumentowanej badaniami naukowymi.

Z programu będzie mogło skorzystać około sto par, które mieszkają na terenie Szczecina co najmniej od 1 stycznia 2017 r. i u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub też nieskuteczne, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, leczenie niepłodności w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu. Program w szczególności przeznaczony będzie dla par, które korzystały ze świadczeń zdrowotnych w ramach współfinansowania uzupełnionego programu „Program kompleksowej oceny zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2016 -2020”, realizowanego przez SPSK Nr 1 PUM.

Prognozuje się, że całkowity koszt realizacji tego zadania w latach 2019-2021 wyniesie 850 000 złotych brutto. Program finansowany będzie w ramach budżetu Miasta.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl