Gdzie znajdziesz pomoc psychiatryczną i psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych na Pomorzu Zachodnim

W województwie zachodniopomorskim możemy obserwować ciągły wzrost miejsc, w których pacjenci mogą otrzymać fachową pomoc psychiatryczną, psychologiczną oraz psychologiczno–terapeutyczną. 

W wyniku reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, pomoc dla tych pacjentów udzielana jest na trzech poziomach referencyjnych.

Najbliżej mieszkańców plasuje się pierwszy poziom referencyjny, który stanowią poradnie, w których dzieci oraz młodzież otrzymają opiekę psychologów, terapeutów środowiskowych oraz psychoterapeutów. Na ową bliskość wpływ ma lokalizacja poradni – zlokalizowane są w różnych częściach naszego województwa, tak żeby każdy potrzebujący pomocy mógł ją uzyskać jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, bez konieczności odbywania dalekich podróży.

Drugi poziom referencyjny stanowią poradnie specjalistyczne, do których mały pacjent zostanie skierowany w przypadku, gdy pomoc oferowana na pierwszym poziomie zabezpieczenia okaże się niewystarczająca. W poradniach specjalistycznych do dyspozycji pacjentów na drugim poziomie zabezpieczenia dostępni są w szczególności lekarze psychiatrzy, którzy zaoferują pacjentom fachową pomoc.

W przypadku, gdy pierwszy i drugi poziom referencyjny okaże się niewystarczający, do dyspozycji pacjentów oddany jest trzeci poziom referencyjny. Pomoc na trzecim poziomie zabezpieczenia świadczona jest w ramach hospitalizacji w oddziale psychiatrycznym. Hospitalizacja jest zawsze stosowana w ostateczności, gdy opieka w warunkach ambulatoryjnych jest nieskuteczna lub niewystarczająca. Personel oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży składa się w szczególności z wykfalifikowanych lekarzy psychiatrów, pielęgniarek, psychologów i terapeutów, których celem jest niesienie pomocy młodym pacjentom w oparciu o najwyższe standardy, aby ci jak najszybciej wrócili do zdrowia.

7 ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej

W województwie zachodniopomorskim działa już 7 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny oraz 3 poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny.

Za decyzją o stałym zwiększaniu liczby miejsc, w których realizowana będzie pomoc psychologiczno–terapeutyczna dla dzieci i młodzieży, świadczy duże zainteresowanie wśród pacjentów i ich rodziców dostępem do miejsc, które udzielają tego typu świadczeń.

Zgodnie z nowoprzyjętym modelem opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży priorytetem jest, aby miejsca udzielania świadczeń były jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjentów. Za idealny stan rzeczy przyjmuje się, aby w każdym powiecie znajdowała się co najmniej jedna poradnia psychologiczno–terapeutyczna, a w tych miejscach, w których populacja jest największa, aby takich miejsc mogło być kilka.

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny (stan na dzień 11.05.2023 r.):

pomoc psychiatryczna i psychologiczna dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych na Pomorzu Zachodnim
Źródło: NFZ

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny (stan na dzień 11.05.2023 r.):

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży – III poziom referencyjny (stan na dzień 11.05.2023 r.):

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (bez poziomu referencyjnego) (stan na dzień 11.05.2023 r.):

pomoc psychiatryczna i psychologiczna dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych na Pomorzu Zachodnim
Źródło: NFZ

Centrum Zdrowia Psychicznego – kompleksowa opieka psychiatryczna dla osób dorosłych

Centra Zdrowia Psychicznego są programem pilotażowym, który został stworzony przez Ministerstwo Zdrowia, natomiast nad jego realizacją czuwa Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach tego programu do dyspozycji pacjentów oddane zostały jednostki, w których uzyskają oni świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w warunkach:

1)      stacjonarnych:

  • psychiatrycznych,
  • w miejscu udzielania pomocy doraźnej;

2)      dziennych psychiatrycznych;
3)      ambulatoryjnych:

  • psychiatrycznych
  • leczenia środowiskowego (domowego).

Miejscem pierwszego kontaktu pacjenta z Centrum Zdrowia Psychicznego jest punkt zgłoszeniowo – koordynacyjny (PZK), zorganizowany w ramach poradni zdrowia psychicznego. PZK czynny jest co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 i udzielane są w nim informacje o działaniu centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej. Prócz tego przeprowadzona jest wstępna ocena potrzeb zdrowotnych osoby zgłaszającej się do PZK, uzgadniany wstępny plan postępowania terapeutycznego oraz udzielane wsparcie w zakresie ustalonych potrzeb. W ramach PZK uzgadniane są także kwestie związane z terminem i miejscem przyjęcia pacjent do miejsca, w którym zostaną udzielone mu świadczenia, a w przypadkach tego wymagających wskazywane jest miejsce uzyskania świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

W województwie zachodniopomorskim utworzone zostały 4 Centra Zdrowia Psychicznego. Ich lokalizacja dobrana została w taki sposób, aby każdy mieszkaniec województwa mógł skorzystać z pomocy medycznej jak najbliżej miejsca swojego zamieszkania.

Centrum Zdrowia Psychicznego (stan na dzień 11.05.2023 r.):

pomoc psychiatryczna i psychologiczna dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych na Pomorzu Zachodnim
Źródło: NFZ

Terapia osób z doświadczeniem traumy

Jest to nowy program pilotażowy skierowany do osób z doświadczeniem traumy związanej z trudnymi doświadczeniami z różnych obszarów: uczestnictwo w działaniach wojennych, doświadczenie uchodźcze, bycie ofiarą lub świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, uczestnictwo pośrednie lub bezpośrednie w wypadku komunikacyjnym czy innym zdarzeniu losowym, które wpłynęło na zdrowie psychiczne pacjenta.

Zobacz także:

Bezpłatna pomoc psychologa dla mieszkańców Pomorza Zachodniego

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl