Szpital na Pomorzanach – nowe zalecenia w zakresie odwiedzin i porodów rodzinnych

Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie wprowadził nowe zalecenia dotyczące osób odwiedzających oraz osób towarzyszących pacjentom. Nowe zasady przebywania na terenie szpitala odnoszą się także do organizacji i przebiegu porodów rodzinnych. 

Odwiedziny:

 • W odwiedzinach mogą uczestniczyć jedynie osoby bez objawów infekcji. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji u osoby odwiedzającej personel medyczny może odmówić odbycia odwiedzin.
 • Odwiedziny u pacjentów izolowanych (np. u pacjentów po przeszczepach) ustalane są indywidualnie z Lekarzem Kierującym lub Dyżurnym danej jednostki.
 • Osoba odwiedzająca podczas całego w szpitalu stosuje się do zaleceń personelu medycznego (m.in. zobowiązana jest do noszenia maski zakrywającej usta i nos, dezynfekuje ręce przed i po odwiedzinach, może przynieść pacjentowi tylko niezbędne rzeczy, jest instruowana przez personel oddziału o zasadach odwiedzin).
 • W celu zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich pacjentów, kiedy pacjent nie przebywa sam na sali, w miarę możliwości oddziału wydziela się tzw. miejsce odwiedzin poza salą chorych, ale w przestrzeni ogólnodostępnej dla pacjentów, oddzielonej parawanem. Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie pozwala na opuszczenie przez niego sali chorych, odwiedziny mogą wyjątkowo odbywać się na tej sali chorych.
 • Jednoczasowo jedna osoba odwiedza jednego pacjenta. Czas odwiedzin nie może przekroczyć 60 minut. Jest to podyktowane koniecznością zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, poszanowania intymności innych pacjentów na sali i umożliwieniem odwiedzin innych osób.

Porody rodzinne:

 • W formie porodu rodzinnego przeprowadzony może być wyłącznie poród drogami natury.
  Osobą towarzyszącą jest każda osoba, z którą pacjentka chce przebywać w trakcie porodu.
 • Zaleca się, by osoby przygotowujące się do porodu rodzinnego prowadziły higieniczny tryb życia przez minimum 7 dni przed terminem porodu.
 • Zezwala się na towarzyszenie w porodzie tylko jednej osobie, bez objawów infekcji. Ze względu na bezpieczeństwo noworodka, w przypadku stwierdzenia objawów infekcji u osoby towarzyszącej, lekarz może odmówić tej osobie udziału w porodzie rodzinnym. Wówczas rodząca może wybrać inną, zdrową osobę, na osobę towarzyszącą.

Osoba towarzysząca:

 • Stosuje się do zaleceń personelu Kliniki Położnictwa i Ginekologii SPSK-2 – przez cały czas zobowiązana jest do noszenia maski zakrywającej usta i nos; w trakcie przyjmowania pacjentki do Szpitala, przebywa na Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, w wyznaczonym miejscu; przed wejściem na blok porodowy zakłada jednorazowe ubranie, które otrzymuje od personelu bloku porodowego.
 • Przemieszcza się w obrębie bloku porodowego razem z pacjentką i zobowiązana jest przebywać na sali porodowej wyznaczonej wyłącznie dla tej rodzącej.
 • Opuszcza budynek Kliniki po porodzie, pod nadzorem personelu bloku porodowego, w momencie, kiedy matka z dzieckiem jest transportowana na oddział.
 • W przypadku konieczności wykonania nieplanowanego cięcia cesarskiego (UWAGA – cesarskie cięcie stanowi zabieg operacyjny i nie jest porodem drogami natury), osoba towarzysząca, w środkach ochrony indywidualnej czeka na noworodka w miejscu wyznaczonym przez personel bloku porodowego i nie może przebywać na sali cięć cesarskich.
 • W przypadku planowanego cięcia cesarskiego (w wyznaczonym terminie), dopuszcza się, by wyłącznie jedna osoba, bez objawów infekcji, wskazana przez rodzącą, mogła nawiązać kontakt z dzieckiem bezpośrednio po jego urodzeniu, w odpowiednich środkach ochrony indywidualnej (fartuch ochronny i maska chirurgiczna). Osoba ta czeka na noworodka w miejscu wyznaczonym przez personel bloku i nie może przebywać na sali cięć cesarskich.

Więcej informacji znaleźć można TUTAJ.

Jednocześnie Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie informuje, że na terenie całego obiektu funkcjonuje obowiązek zasłaniania nosa oraz ust, a przebywający powinni zachowywać stosowny dystans. W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną szpital może zmienić zalecenia dotyczące odwiedzin oraz porodów rodzinnych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl