Spotkanie online nt. planu ogólnego dla Szczecina

Szczecin

09:21
Planu Ogólnego dla Szczecina
Źródło: UM Szczecin

W czwartek, 27 czerwca, o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczęcia prac nad przygotowaniem Planu Ogólnego.

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta, Zofia Fiuk-Dymek, podkreśla, że Plan Ogólny to kluczowy dokument wskazujący kierunki rozwoju oraz możliwości zagospodarowania różnych obszarów Szczecina zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. – „Zależy nam by mieszkańcy aktywnie włączyli się do jego współtworzenia, dlatego już dziś zapraszamy na pierwsze spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się co dla naszego miasta będą oznaczały prace nad tym dokumentem, jaki wpływ mają mieszkańcy na jego ostateczny kształt i co obejmie swoim zasięgiem.” – mówi dyrektor.

Spotkanie odbędzie się online 27 czerwca o godz. 16:00. Aby dołączyć, należy zalogować się na platformie ZOOM używając poniższych danych:

Link do spotkania
ID spotkania: 947 1556 1503
Kod dostępu: 353992

Plan Ogólny to dokument planowania przestrzennego mający status prawa miejscowego. Stanowi podstawę do określania przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jest również fundamentem do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Plan Ogólny obowiązkowo określa:

  • strefy planistyczne i ich funkcjonalność,
  • gminne standardy urbanistyczne, takie jak maksymalna intensywność zabudowy, maksymalna wysokość budynków, udział powierzchni zabudowanej i minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej.

Podstawowe ustalenia urbanistyczne zawarte w Planie Ogólnym będą miały bezpośrednie odniesienie do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, co umożliwi konsekwentną realizację polityki rozwoju.

W ramach reformy planistycznej każda gmina w Polsce ma obowiązek sporządzić Plan Ogólny, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą, Plan Ogólny powinien zostać uchwalony do końca 2025 roku, a dotychczasowe studium utraci ważność z dniem 31 grudnia 2025 roku. Dokument będzie sporządzony w formie cyfrowej i będzie składał się z danych przestrzennych oraz uzasadnienia.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl