SKM Niemierzyn Arkońska – wybrano wykonawcę

Szczecin

Kandydatura firmy KRISTONE Krystian Suda, została wybrana w przetargu, na wykonanie infrastruktury miejskiej części przystanku SKM Szczecin Niemierzyn (Arkońska). Koszt prac zgodnie z ofertą ma wynieść 573 919,97 zł brutto.

Przedsięwzięcie obejmuje: „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Niemierzyn (Arkońska) w Szczecinie w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 353, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

  • budowę chodników;
  • wykonanie elementów małej architektury;
  • budowę zasilania elementów małej architektury;
  • budowę przyłączy telekomunikacyjnych oraz powiązań komunikacyjnych z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej;
  • gospodarkę drzewostanem oraz odtworzenie trawników w rejonie ulicy Arkońskiej w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 90 dni od daty podpisania umowy.

Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z .o.o. 

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl